Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016
Nr 7/2016 [303]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201607  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Pałys
 • Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.07.2016 r.
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Opodatkowanie zysków z lat ubiegłych przy przekształceniach spółek - wątpliwości do zasad stosowania regulacji obowiązujących od 1.01.2015 r.
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  PODATKI

  Małgorzata Militz
 • Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej - rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło...
 • str. 22

  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Sylwester Golec
 • Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej
 • str. 28

  Anna Janowska
 • Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle spraw ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
 • str. 37

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania w egzekucji zobowiązań podatkowych
 • str. 44

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Andrzej Pałys
  Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.07.2016 r.
  Od 1.07.2016 r. część podatników będzie zobowiązana do wypełnienia nowego obowiązku raportowego względem organów podatkowych, a mianowicie do przedstawiania na żądanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek ten obejmie wszystkich podatników od 1.07.2018 r. Przygotowanie się do tego obowiązku może wymagać ze strony podatników sporego wysiłku - zarówno pod względem podatkowo-księgowym, jak i aspektów technicznych generowania pliku. Dogłębnej analizy wymagają struktury JPK opublikowane przez Ministerstwo Finansów (które stanowią de facto wykaz logicznej struktury danych niezbędnych do wypełnienia JPK), jak również praktyczne kwestie związane z nowym obowiązkiem. Niestety już wstępne zapoznanie się z wymaganiami w zakresie JPK wskazuje, że będą one budziły liczne kontrowersje. Sytuacji nie poprawia fakt, że Ministerstwo Finansów udziela bardzo skąpych wyjaśnień w tym zakresie. Dlatego też w niniejszym artykule autor próbuje przedstawić najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem JPK, wraz ze wskazaniem problemów, jakie podatnik może napotkać, przygotowując się do wypełnienia tego obowiązku. W efekcie artykuł powinien stanowić cenne źródło wiedzy i pomoc w odpowiednim wdrożeniu JPK u podatnika. W pierwszej części artykułu została przybliżona koncepcja JPK oraz zasady kwalifi kacji podmiotów jako zobowiązanych do raportowania w tym formacie. Druga część jest poświęcona analizie problemów wynikających ze struktur JPK oraz aspektów praktycznych raportowania. Część trzecia z kolei wskazuje na najlepsze praktyki w zakresie przygotowania się do raportowania w formacie JPK, które mogą być podstawą do odpowiedniego przeprowadzenia tego procesu u podatnika.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej - rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło...
  Zasada neutralności systemu VAT postrzegana jest najczęściej jako możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek od zakupu towarów i usług, naliczony na poprzednim etapie łańcucha transakcji. Jednakże zasada ta jest również realizowana poprzez system zwrotów podatnikom nadwyżki podatku naliczonego czy też zwrotu podatku naliczonego. Akcentuje to Trybunał Sprawiedliwości - dalej jako TS, w wydawanych orzeczeniach, wskazując, że kwota nadwyżki VAT powinna zostać zwrócona podatnikowi w rozsądnym terminie, w drodze wypłaty środków pieniężnych lub w sposób równoważny. Jednocześnie TS podkreśla, że w żadnym wypadku ustalony sposób zwrotu nadwyżki podatku nie może pociągać za sobą jakiegokolwiek ryzyka finansowego dla podatnika. Przykładem tego może być stanowisko wyrażone przez TS w wyroku z 10.07.2008 r. w sprawie C-25/07, Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu - dobitnie stwierdzono w nim, że im dłuższy termin zwrotu, tym bardziej naruszana jest zasada neutralności.

  Początek strony


  Sylwester Golec
  Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej
  Stosowanie analogii w prawie podatkowym pomimo tego, że w doktrynie i orzecznictwie sądowym uznawane jest za dopuszczalny zabieg interpretacyjny, budzi nadal pewne zastrzeżenia zwłaszcza w zakresie określonych rodzajów analogii i rodzajów luk usuwanych w drodze analogii. Przejawem tego jest formułowanie tezy o niedopuszczalności stosowania w prawie podatkowym analogii w celu usuwania luk aksjologicznych oraz twierdzenie o niedopuszczalności stosowania w prawie podatkowym analogii iuris. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że przy pomocy zasad prawa możliwe jest argumentowanie za ich dopuszczalnością w prawie podatkowym oraz wykazanie korzyści z posługiwania się zasadą prawa jako argumentem w dyskursie prawniczym dotyczącym analogii.

  Początek strony


  Anna Janowska
  Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle spraw ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
  Legitymacja skargowa jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia realizacji jednego z podstawowych standardów współczesnych systemów prawa, jakim jest zasada prawa do sądu. Ustawodawca uzależnił legitymację skargową od istnienia kryterium interesu prawnego. Wydaje się, że z uwagi na znaczny już okres obowiązywania ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., a także recepcję do aktualnego porządku prawnego wcześniejszych rozwiązań prawnych, aktualnie zagadnienie to nie powinno już stanowić źródła kontrowersji w praktyce orzeczniczej sądów. Analiza wybranych orzeczeń wskazuje jednak, że tak nie jest, a omawiana kwestia pozostaje nadal przedmiotem wielu wątpliwości dotyczących zarówno zakresu badania legitymacji skargowej, etapu postępowania sądowego, na jakim to badanie należy przeprowadzić, jak i konsekwencji stwierdzenia przez sąd braku tej legitymacji u podmiotu wnoszącego skargę. Na potrzeby niniejszego artykułu analiza prezentowanych w orzecznictwie sądowym stanowisk w tej kwestii została przeprowadzona w stosunkowo wąskim zakresie działalności sądów administracyjnych, jakim są sprawy z art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a., tj. sprawy ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. Obrana na potrzeby tej analizy kategoria spraw charakteryzuje się pewną specyfiką kontroli sądowej, którą generuje sam charakter aktu, jakim jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania w egzekucji zobowiązań podatkowych
  Instrumentem kontroli działań organu egzekucyjnego w toku egzekucji zobowiązań podatkowych jest skarga na czynności egzekucyjne oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. W związku z tym, że regulacja dotycząca skarg w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej jako u.p.e.a., jest stosunkowo skromna, a jednocześnie, że z dniem 1.01.2016 r. ustawodawca dokonał istotnych zmian w odniesieniu do tego środka prawnego, zasadne jest ustalenie, w jakich sytuacjach dopuszczalne jest zaskarżenie konkretnej czynności egzekucyjnej oraz co należy rozumieć przez przewlekłe działanie organu. Artykuł zawiera cenne wskazówki dla zobowiązanych, wierzycieli należności podatkowych oraz dla organów egzekucyjnych, które od 1.01.2016 r. stały się organami właściwymi do rozpoznawania skarg.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201607 Miejsce wydania: Warszawa