Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016
Nr 6/2016 [302]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201606  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor
 • Dysonans interpretacyjny podatnika
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Odliczenie podatku naliczonego przy posiłkach nabywanych w związku ze świadczeniem innych usług
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 6


  PODATKI

  Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
 • Przedawnienie a dochody nieujawnione - rewolucyjne zmiany
 • str. 15

  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
 • Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników
 • str. 22

  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
 • Reklamacja piwa a prawo do potrącenia akcyzy
 • str. 32

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Anna Dalkowska
 • Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - realny czy pozorny środek ochrony podatnika?
 • str. 38

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 44


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 46

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 58

  Podatki dochodowe
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. dr hab. Zygmunt Tobor
  Dysonans interpretacyjny podatnika
  Pewność prawa jest wartością o szczególnej doniosłości w prawie podatkowym. Wykorzystując pojęcie dysonansu poznawczego pokazujemy, jakie czynniki wpływają na rozumienie prawa przez podatnika. Tak ukształtowane rozumienie konfrontowane jest następnie z rozumieniem prawa przyjmowanym przez organy podatkowe i sądy. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podatnik powinien redukować swój dysonans interpretacyjny i jaka rola w tym zakresie przypada doradcom podatkowym.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
  Przedawnienie a dochody nieujawnione - rewolucyjne zmiany
  W niniejszym artykule zostały omówione zmiany w przepisach odnoszące się do instytucji przedawnienia w zakresie opodatkowania dochodów nieujawnionych. Autorzy zwracają uwagę na praktykę stosowania przepisów dotyczących dochodów nieujawnionych przed nowelizacją. Przedstawiają także rolę Trybunału Konstytucyjnego we wskazaniu wytycznych dla kształtu nowych przepisów. W artykule przedstawiono znaczenie przedawnienia dla zasad opodatkowania dochodów nieujawnionych. Wskazano m.in., że w przypadku przedawniania przychodów (dochodów) stanowiących pokrycie wydatków mamy do czynienia z kategorią znanych przychodów (dochodów). Oznacza to więc, że na podatniku ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, nie zaś udowodnienia tych przychodów (dochodów). W następnej kolejności przeanalizowano instytucję przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej. Podkreślono, że ustawodawca połączył bieg terminu przedawnienia do wydania takiej decyzji z momentem powstania obowiązku w zakresie dochodów nieujawnionych.

  Początek strony


  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
  Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników
  W konsekwencji istniejącego społeczno-politycznego nacisku na ograniczanie (agresywnego) planowania podatkowego zidentyfikowanego wśród wielonarodowych przedsiębiorstw pojawiła się w ostatnich latach inicjatywa krajów członkowskich OECD, liderów krajów G20, wsparta przez kraje niebędące członkami ww. organizacji oraz kraje rozwijające się, znana jako tzw. Plan Działań BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Przedmiotowy Plan, opublikowany 19.07.2013 r. przez OECD, wskazywał 15 różnych obszarów analizy, której efektem ma być wyposażenie władz państwowych w instrumenty (zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym), pozwalające na zapobieganie nieuzasadnionemu unikaniu opodatkowania przez podmioty działające w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z Planem Działań BEPS oraz wskazanie inspirowanych nim zmian na gruncie prawa krajowego, które mogą mieć istotne znaczenie dla polskich podatników. Z uwagi na obszerność tematyki autorzy ograniczają się jedynie do krótkiego podsumowania treści każdego z 15 raportów OECD, przybliżając jednocześnie poziom wdrożenia Planu Działań BEPS do polskiego ustawodawstwa.

  Początek strony


  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
  Reklamacja piwa a prawo do potrącenia akcyzy
  Niniejszy artykuł omawia zakres pojęcia "reklamacja" użytego w art. 83a ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym - dalej jako u.p.a. Przepis ten pozwala potrącać akcyzę od "reklamowanego" piwa, które następnie zostało zniszczone. Obecnie duże wątpliwości wiążą się z rozumieniem terminu "reklamacja", a także tym, czy obejmuje on m.in. piwo wycofane z rynku z powodu zbliżającego się lub upływu terminu do jego spożycia.

  Początek strony


  dr Anna Dalkowska
  Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - realny czy pozorny środek ochrony podatnika?
  Zarzuty stanowią środek prawny podatnika w egzekucji administracyjnej - nieznany w postępowaniu rozpoznawczym. Podstawy prawne i tryb postępowania w sprawie zarzutów reguluje ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej jako u.p.e.a. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie dotyczące roli zarzutów z punktu widzenia procesowej ochrony zobowiązanego po ostatnich zmianach w ustawie, a w szczególności uprawnień wierzyciela w relacji z organem egzekucyjnym w toku postępowania dotyczącego ich rozpoznania i rozstrzygnięcia. Z dniem 11.11.2013 r. istota i rola zarzutów uległy zasadniczej zmianie. Ze środka o charakterze względnie suspensywnym stały się instrumentem prawnym, który przerywa bieg postępowania, zawieszając je z mocy prawa do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia. Funkcja gwarancyjna zarzutów ograniczona jest poprzez udział wierzyciela w ich merytorycznym rozpoznaniu, co powoduje, że stanowią one środek ochrony o charakterze niedoskonałym. Nowelizacja ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., w art. 3 § 2 pkt 3 wyłączyła z dniem 16.08.2015 r. z zakresu kognicji sądów administracyjnych postanowienia wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowienia, których przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201606 Miejsce wydania: Warszawa