Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016
Nr 4/2016 [300]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201604  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Doręczenia w postępowaniu podatkowym po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Wpływ odrzucenia skargi do sądu administracyjnego na przedawnienie zobowiązania podatkowego - artykuł dyskusyjny
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Ewa Prejs
 • Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 22

  PODATKI

  Joanna Pęczek-Czerwińska
 • Prewspółczynnik - proporcjonalne odliczenie VAT naliczonego dopiero od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 34

  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
 • Zmiany we wspieraniu innowacyjności w Polsce - czy na pewno na lepsze?
 • str. 40

  Filip Majdowski
 • "Toksyczne" opcje walutowe - czy interpretacja ogólna Ministra Finansów położy kres sporom podatników z organami podatkowymi?
 • str. 47

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Marian Masternak
  Doręczenia w postępowaniu podatkowym po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Doręczenie jest typową czynnością procesową o charakterze materialno-technicznym, tj. działaniem organu podatkowego, którego celem bezpośrednim jest spowodowanie skutków w sferze faktycznej. Jednak z dokonaniem tej czynności przepisy prawa wiążą powstanie szeregu istotnych skutków prawnych. Między innymi od prawidłowego doręczenia może być uzależniona dopuszczalność prowadzenia postępowania podatkowego, jak również skuteczność czynności procesowych podejmowanych w tym postępowaniu (np. prawidłowe doręczenie decyzji jest warunkiem wejścia tego aktu do obrotu prawnego). Stąd waga tych przepisów jest istotna. W drodze nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., dokonanej w 2015 r., szereg przepisów regulujących doręczenia uległo istotnej zmianie. Celem niniejszego artykułu jest skomentowanie tych zmian oraz wskazanie różnic pomiędzy treścią regulacji prawnych sprzed nowelizacji oraz po jej wejściu w życie.

  Początek strony


  dr Ewa Prejs
  Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie ostatnich zmian regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., a odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej oraz wskazanie najważniejszych różnic będących ich następstwem. Zmiany w omawianym obszarze zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - dalej ustawa nowelizująca z dnia 16 stycznia 2015 r., oraz ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca z dnia 10 września 2015 r. Najważniejsze zmiany dotyczą zakresu czynności sprawdzających, korekty deklaracji "z urzędu", czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika, wszczęcia kontroli podatkowej oraz jej przebiegu.

  Początek strony


  Joanna Pęczek-Czerwińska
  Prewspółczynnik - proporcjonalne odliczenie VAT naliczonego dopiero od 1 stycznia 2016 r.
  W dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy o prewspółczynniku. Od pewnego czasu zarówno organy podatkowe, jak i niektóre sądy administracyjne twierdzą, że podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i niegospodarczą oraz dokonujący zakupów wykorzystywanych jednocześnie w obu tych działalnościach już wcześniej byli zobowiązani do odpowiedniego wydzielenia podatku naliczonego w odniesieniu do działalności niegospodarczej według ustalonego przez siebie klucza podziału. Takie stanowisko nie znajduje jednak uzasadnienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w świetle podstawowych zasad stosowania prawa.

  Początek strony


  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
  Zmiany we wspieraniu innowacyjności w Polsce - czy na pewno na lepsze?
  Nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., zmieniła od 1 stycznia 2016 r. zasady odliczeń od podstawy opodatkowania, eliminując z kategorii odliczeń wydatki na nabycie nowych technologii i wprowadzając odliczenie na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zmieniająca zasady wspierania innowacyjności wprowadza zupełnie nowe podejście w tym zakresie. Obecnie odliczeniu podlegać mogą koszty kwalifikowane (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, nabycie materiałów w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową) ponoszone w ramach przedsiębiorstwa, a nie jak dotychczas wydatki na nabycie innowacyjnych wartości niematerialnych i prawnych od zewnętrznych kontrahentów. Artykuł przedstawia przypadki, w jakich możliwe jest jednak w dalszym ciągu skorzystanie z dotychczasowego odliczenia. Autorzy poddają także analizie nowe przepisy i wskazują na ryzyka i możliwości z nimi związane.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  "Toksyczne" opcje walutowe - czy interpretacja ogólna Ministra Finansów położy kres sporom podatników z organami podatkowymi?
  Przedmiotem artykułu jest problematyka podatkowego ujmowania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na przedterminowe rozwiązanie (zamknięcie) opcji walutowych w formacie zerokosztowym, określanych mianem "toksycznych" opcji walutowych. Pod pojęciem wydatków na przedterminowe rozliczenie opcji należy rozumieć kwotę ugody/kary umownej należnej drugiej stronie kontraktu jako bezpośrednie następstwo odstąpienia przez podatnika od umowy opcji przed upływem terminu, na jaki pierwotnie umowa została zawarta. W ostatnim czasie nieprzychylne podatnikom stanowisko organów podatkowych negujące prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu powyższych wydatków zostało zrewidowane przez Ministra Finansów w drodze interpretacji ogólnej. Wypada przyjrzeć się, czy interpretacja ta zakończy wieloletnie boje podatników z organami podatkowymi.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201604 Miejsce wydania: Warszawa