Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016
Nr 3/2016 [299]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201603  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Propozycje dodatkowego opodatkowania sprzedaży detalicznej
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 12


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 14


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 25

  ZDANIA ODRĘBNE

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Nadpłata akcyzy. Uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14, i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej
 • str. 32

  PODATKI

  Marek Maliński
 • Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób - kontrowersje wokół stosowania przesłanki zakłócenia konkurencji
 • str. 39

  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
 • Zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • str. 45

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 52


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 54

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Marian Masternak
  Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej
  Unormowania dotyczące pełnomocnictwa mają fundamentalne znaczenie dla określenia możliwości działania strony przez pełnomocnika oraz przypisania jej skutków działania tego pełnomocnika. Na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca, unormowania te zostały poddane istotnej modyfikacji. Część z przyjętych rozwiązań obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., natomiast część z ich wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany te są stosunkowo daleko idące, choć niewątpliwie nie burzą dotychczasowej konstrukcji pełnomocnictwa.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Olesińska, dr Ewa Prejs
  Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Omówione w artykule zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., odnoszące się do następstwa prawnego oraz odpowiedzialności osób trzecich wynikają z 3 ustaw: z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne - dalej pr. rest., oraz z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca z dnia 10 września 2015 r. Zmiany te - w omawianym w artykule zakresie - weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady orzekania o odpowiedzialności osób trzecich i jej egzekwowania zmieniły się w niewielkim zakresie. Głębszym zmianom uległy natomiast przepisy szczególne dotyczące odpowiedzialności spółki osobowej, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa, odpowiedzialności wspólników spółek osobowych oraz odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów osób prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie regulacji dotyczących ich odpowiedzialności.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Nadpłata akcyzy. Uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14, i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej
  W zdaniu odrębnym sędzia trafnie krytykuje akceptację przez skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchwały Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwalającej na odmowę zwrotu nadpłaty akcyzy od energii elektrycznej w sytuacji, gdy ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przeniesiony na konsumenta.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób - kontrowersje wokół stosowania przesłanki zakłócenia konkurencji
  Niniejszy artykuł dotyczy jednego z warunków stosowania zwolnienia dla niezależnych grup osób, określonego w art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, tj. braku zakłócenia konkurencji w wyniku przyznania przedmiotowego zwolnienia. Zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim przesłanka ta nie została doprecyzowana. Wątpliwości co do jej interpretacji skłoniły Naczelny Sąd Administracyjny do skierowania postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia zakłócenia warunków konkurencji na podstawie dotychczasowego orzecznictwa TSUE oraz przedstawienia problemów związanych z zastosowaniem tej przesłanki w kontekście transakcji krajowych i transgranicznych.

  Początek strony


  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
  Zagraniczne fundusze inwestycyjne
  Całkowite zwolnienie od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych od szeregu lat jest obiektem wielu niejasności. Pomimo interwencji Komisji Europejskiej, zmian w ustawie oraz coraz bogatszego orzecznictwa sądów, warunki zwolnienia dla tych wehikułów inwestycyjnych - wydawałoby się w pierwszej chwili, że jasne i bezsporne - nadal są przedmiotem wielu kontrowersji wynikających głównie z tendencji do wykładni zawężającej ustawy podatkowej. Takiej wykładni dokonują przede wszystkim organy podatkowe, niestety przy akceptacji wielu składów orzekających sądów administracyjnych, często w oderwaniu od literalnego brzmienia przepisów.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201603 Miejsce wydania: Warszawa