Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016
Nr 2/2016 [298]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201602  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk
 • Nadpłata po zmianach
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Podatek bankowy - podstawowe założenia, instytucje i skutki jego wprowadzenia
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Agnieszka Olesińska
 • Pozycja prawna spadkobierców podatnika w świetle znowelizowanej ordynacji podatkowej
 • str. 17

  PODATKI

  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
 • Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
 • str. 25

  Filip Majdowski
 • Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek "uszczelnienia" dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach
 • str. 35

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
 • Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karna skarbowa
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 51

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Hanna Filipczyk
  Nadpłata po zmianach
  Przedmiotem artykułu są najważniejsze zmiany w materialnoprawnej i proceduralnej regulacji nadpłaty wprowadzane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja. Prezentując komentowane zmiany, odwołujemy się m.in. do uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej uzasadnienie projektu.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Olesińska
  Pozycja prawna spadkobierców podatnika w świetle znowelizowanej ordynacji podatkowej
  Spadkobiercy są następcami prawnymi, którzy przejmują prawa i obowiązki zmarłego wynikające z przepisów prawa podatkowego. Ich pozycję prawną regulują w szczególności art. 97-105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Ostatnie zmiany stanu prawnego w tym obszarze zmierzały przede wszystkim do usunięcia tego rodzaju wadliwości, które utrudniały i przedłużały procedowanie. Pozytywnie ocenić należy m.in. zmianę zasad zwrotu nadpłat spadkobiercom podatnika. Wyeliminowano też dotychczasowe wątpliwości dotyczące przejmowania przez spadkobierców obowiązku podatkowego, nieskonkretyzowanego za życia spadkodawcy. Mimo to nadal wiele wątpliwości interpretacyjnych i praktycznych problemów będzie wywoływać zwłaszcza rozliczenie podatku dochodowego po śmierci podatnika.

  Początek strony


  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
  Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
  W dniu 27 października 2015 r. została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja, dotycząca m.in. cen transakcyjnych (zwanymi potocznie cenami transferowymi) pomiędzy podmiotami powiązanymi. Większość przepisów wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest raport na kraje (ang. Country-by-Country Report), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r. Nowelizacja jest skutkiem rządowej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu m.in. zapobiegnięcie transferowi zysku z Polski przez międzynarodowe korporacje. Omawiana ustawa wprowadza szereg kluczowych zmian dla podatników w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych, stawia szczególny akcent na uzasadnianie rynkowości cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ustanawia nowe obowiązki informacyjne. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji oraz ich konsekwencje dla podatników. Zmiany zostaną zaprezentowane na przykładzie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek "uszczelnienia" dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nieco zapomnianej klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonych do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., odpowiednio z dniem 1 stycznia oraz 31 grudnia 2015 r. To, co łączy obydwie klauzule, to fakt, że przyczyną ich wprowadzenia były nowelizacje dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich - dalej dyrektywa 2011/96/UE, związane z prowadzonymi od kilku lat pracami nad wyeliminowaniem nadużywania postanowień tejże dyrektywy.

  Początek strony


  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
  Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karna skarbowa
  Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., i art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., stanowi podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201602 Miejsce wydania: Warszawa