Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015
Nr 10/2015 [294]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201510  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk
 • Kontrowersje wokół wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorcze
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ocena faktyczna i prawna w postępowaniu podatkowym
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Mariusz Pogoński
 • Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r.
 • str. 19

  ZDANIA ODRĘBNE

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Proces produkcji energii elektrycznej. Uwagi dotyczące wyroku NSA z dnia 1 lipca 2014 r., I FSK 1170/13, i zdania odrębnego sędziego NSA Marka Kołaczka
 • str. 29

  PODATKI

  Błażej Kuźniacki
 • Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 43


  ORZECZNICTWO

  Piotr Czajka
 • Przesłanka "powołania się" a stosowanie 20% stawki sankcyjnej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • str. 45

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 52

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 60

  Podatki dochodowe
  str. 62

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Kontrowersje wokół wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej
  Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej jako jej organu budzą liczne kontrowersje w orzecznictwie podatkowym i doktrynie. Sprowadzają się one przede wszystkim do rozstrzygnięcia, w czyim interesie są one ponoszone, co ma znaczenie dla kwalifikacji tych wydatków jako nieodpłatnego świadczenia po stronie członków rady nadzorczej i kosztu uzyskania przychodów dla spółki. Najczęściej dotyczą one pokrywania przez spółkę kosztów transportu i zakwaterowania w związku z czynnościami podejmowanymi przez członków rady nadzorczej w ramach pełnionego przez nich mandatu. Mając na uwadze dorobek orzeczniczy, jaki ukształtował się do tej pory w zakresie tych problemów, w artykule podjęto ponowne ich rozważenie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczącego nieodpłatnych świadczeń. Tezy tego wyroku uprawniają bowiem do odmiennego spojrzenia na wskazane problemy i dokonania ponownej oceny słuszności dotychczasowego podejścia.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r.
  W dniu 15 sierpnia br. weszła w życie najobszerniejsza od 2002 r. - kiedy to wprowadzono dwuinstancyjność postępowania - nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a., dotycząca procedury sądowoadministracyjnej. Nowela jest skutkiem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP oraz Senatu RP. Ponadto w dniu 1 września br. weszła w życie kolejna zmiana w komentowanej ustawie, której inicjatorem był Senat RP. Projekt prezydencki odnosi się do systemowych zmian w procedurze sądowoadministracyjnej i to on jest źródłem kluczowych zmian w tej ustawie. Natomiast projekty Senatu RP (zarówno ten, który został połączony z projektem prezydenckim, jak i ten, który przeszedł indywidualną ścieżkę legislacyjną) dotyczyły tylko wybranych kwestii i miały na celu dostosowania przepisów ustawy do 2 ważnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizowana materia jest bardzo obszerna i nie da się omówić wszystkich zmian w ramach jednego artykułu. Dlatego w niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia, które w ocenie autora mają najistotniejsze znaczenie.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Proces produkcji energii elektrycznej. Uwagi dotyczące wyroku NSA z dnia 1 lipca 2014 r., I FSK 1170/13, i zdania odrębnego sędziego NSA Marka Kołaczka
  Prawodawca unijny użył w art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy [Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej - dalej dyrektywa] 2003/96/WE, pojęcia "produkcja" oraz "utrzymanie zdolności do produkcji" natomiast w art. 15 ust. 1 lit. c jedynie określenia "wytwarzanie". Stąd też zakres zwolnienia od podatku akcyzowego określony w art. 30 ust. 6 i ust. 7 [ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - dalej] u.p.a., jest zasadniczo odmienny. Oznacza to, że zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy ustawodawca odróżnia pojęcie "proces produkcji" od "podtrzymywania procesu produkcji". W sposób pośredni potwierdza to konieczność ścisłej wykładni analizowanych przepisów i uznanie, że zakresem zwolnienia są objęte te etapy technologiczne, które są bezpośrednio związane z procesem produkcji energii elektrycznej. Zakres zwolnienia z art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/96/WE obejmuje jedynie zużycie wyrobów energetycznych i energii elektrycznej w bezpośrednim procesie wytwarzania energii elektrycznej. Jeżeli w przepisie tym jest mowa o produktach energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, to oznacza to, że norma ta nie obejmuje zużycia wyrobów energetycznych przez urządzenia jedynie transportujące wyroby energetyczne, których spożytkowanie (spalenie) prowadzi do wyprodukowania energii elektrycznej.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)
  Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu poświęconego analizie przepisów o podatkowych grupach kapitałowych - dalej PGK, w świetle prawa unijnego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Druga część skupia się analizie statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK. Umowy o UPO oraz unijne dyrektywy mają zastosowanie wyłącznie do spółek mających w Polsce status podatników podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Dlatego też ustalenie statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK jest warunkiem sine qua non zastosowania umów o UPO oraz unijnych dyrektyw wobec tych spółek. Ta problematyka dotychczas nie została szerzej opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Piotr Czajka
  Przesłanka "powołania się" a stosowanie 20% stawki sankcyjnej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
  Skoro skarżący w toku kontroli podatkowej odwołał się do zawartej uprzednio umowy pożyczki, to tym samym powołał się na dokonanie czynności cywilnoprawnej w postaci umowy pożyczki. (...) Sąd nie podzielił równocześnie poglądów zmierzających do zawężenia określenia "powołać się" wyłącznie do samodzielnego wskazania faktu dokonania czynności cywilnoprawnej przez podatnika.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201510 Miejsce wydania: Warszawa