Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015
Nr 9/2015 [293]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201509  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Karolina Tetłak
 • Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Integracja środowisk samorządów zawodów zaufania publicznego
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  PODATKI

  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
 • Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze
 • str. 21

  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
 • Wątpliwości interpretacyjne wokół zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • str. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
 • str. 35

  Michał Wilk
 • Klauzula rzeczywistego benefi cjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r.
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Karolina Tetłak
  Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT
  Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej u.p.z.p., związane z rozszerzeniem zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług. W celu zapewnienia większej skuteczności systemu VAT objęto tym mechanizmem kolejne towary, w obrocie którymi zdiagnozowano rosnącą skalę oszustw podatkowych. W niniejszym artykule dokonano analizy nowelizacji z perspektywy obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a zdanie drugie u.p.z.p. w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla zamawiającego w związku z wyborem danej oferty. Szczegółowo omówiono konsekwencje niespełnienia tego obowiązku w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawiono także obowiązki zamawiającego związane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do towarów zaoferowanych przez wykonawcę. Wskazano również zakres uprawnień i obowiązków zamawiającego co do badania prawidłowości doliczenia VAT do ceny wskazanej w ofercie oraz możliwości zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów uwzględniających nowe brzmienie art. 91 ust. 3a w celu otrzymania prawidłowo sporządzonych i wycenionych ofert.

  Początek strony


  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
  Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze
  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, umożliwia państwom członkowskim stosowanie obniżonych stawek opodatkowania VAT jako odstępstwa od stawki podstawowej. Praktyka stosowania tych preferencji budzi jednak wiele kontrowersji w orzecznictwie sądowym oraz w praktyce organów podatkowych, m.in. w zakresie obniżonych stawek na produkty spożywcze. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest ograniczenie zastosowania obniżonych stawek VAT na artykuły spożywcze, które zaspokajają te same potrzeby przeciętnego konsumenta i które podlegają obecnie innej stawce opodatkowania VAT.

  Początek strony


  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
  Wątpliwości interpretacyjne wokół zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych1) – dalej u.p.d.o.f., zawiera rozbudowany katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym. Mnogość i złożoność regulacji niejednokrotnie powoduje u podatników wątpliwości interpretacyjne i trudności w ustaleniu, czy dany przychód korzysta ze zwolnienia. Takie wątpliwości budzi również sposób traktowania świadczeń, które otrzymują pracownicy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., tj. w związku z wykonywaną przez pracodawcę działalnością socjalną. W poniższym artykule autorzy podejmują próbę oceny podatkowych konsekwencji różnej kategorii świadczeń, które przyznawane są pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia te są zwolnione z opodatkowania do wysokości 380 zł w danym roku podatkowym, pod warunkiem spełniania określonych ustawą wymogów, takich jak: otrzymanie ich w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością socjalną, uznanie ich jako świadczeń rzeczowych lub pieniężnych. Warto podkreślić, że świadczenia te nie mogą mieć postaci kuponów, talonów, voucherów i innych znaków, które mogą być wymienione na dany rodzaj towaru lub usługi. Obecna konstrukcja przepisu budzi duże kontrowersje. Jego analizy nie ułatwia również stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, które mają wątpliwości co podatkowej oceny danego świadczenia jako podlegającego lub niepodlegającego opodatkowaniu.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
  Niniejszy artykuł zawiera dogłębną analizę przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych - dalej PGK, obowiązujących w polskim prawie podatkowym w świetle prawa Unii Europejskiej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ratyfi kowanych przez Polskę - dalej umowy o UPO. Stanowi pierwszą część cyklu poświęconego temu zagadnieniu, a dotyczy naruszenia zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego oraz przepisów umów o UPO. Natomiast druga część zawiera analizę statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK. Część trzecia skupia się z kolei na podmiotowym zakresie umów o UPO oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do spółek funkcjonujących w PGK. Ta problematyka dotychczas nie została komprehensywnie opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  dr Michał Wilk
  Klauzula rzeczywistego benefi cjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r.
  Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) stanowi jeden z kluczowych elementów unormowań umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Ustalenie znaczenia pojęcia benefi cial owner ma decydujący wpływ na podatkowe skutki wielu transakcji, dokonywanych w obrocie międzynarodowym. Brak jednoznacznych wskazówek w tym zakresie w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku - dalej KM OECD, może powodować znaczne ryzyko podatkowe. Konieczne jest zatem określenie kryteriów oceny statusu odbiorców dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych pod kątem kwalifi kacji tych podmiotów jako rzeczywistych benefi cjentów. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian, jakie wprowadzono w tym zakresie do KM OECD w 2014 r.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201509 Miejsce wydania: Warszawa