Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015
Nr 8/2015 [292]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201508  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Zbigniew Makowski
 • Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zmiany w opodatkowaniu VAT czynności egzekucyjnych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  RECENZJA
  str. 9


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Aleksy Goettel
 • Wątpliwości wokół pojęcia „nieodpłatne świadczenia” w przepisach o podatku dochodowym od osób fi zycznych
 • str. 21

  Maria Supera-Markowska
 • Podatkowe ujęcie wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji unijnych
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Dariusz Strzelec
 • O potrzebie badań prawnoporównawczych w obszarze procedury podatkowej
 • str. 37

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Szukanie złotego środka – o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Zbigniew Makowski
  Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
  Sytuacja komorników, którzy są płatnikami VAT od sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji, od lat jest przedmiotem sporów i wątpliwości. Czy najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE rozwiązuje problemy komorników? W dniu 26 marca 2015 r. Trybunał sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Marian Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku, w którym orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, nie sprzeciwiają się obowiązywaniu art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., który nakłada na komornika sądowego obowiązek obliczenia, pobrania i zapłaty VAT od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji. Jednocześnie TSUE stwierdził, że komornik może odpowiadać całym swoim majątkiem za prawidłowe wykonywanie obowiązków płatnika, pod warunkiem iż dany komornik sądowy faktycznie ma wszelkie instrumenty prawne w celu wykonania tych obowiązków. Wyrok ten jest bardzo istotny. Z jednej strony TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska organów podatkowych, że art. 18 u.p.t.u. nie jest sprzeczny z dyrektywą 2006/112. Z drugiej strony określił jednoznaczne przesłanki pozwalające na ocenę, w jakiej sytuacji dany komornik może być pociągnięty do odpowiedzialności za brak terminowej wpłaty VAT.

  Początek strony


  dr Aleksy Goettel
  Wątpliwości wokół pojęcia "nieodpłatne świadczenia" w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń jest przedmiotem licznych kontrowersji. U ich podstaw leży, w dużej mierze, brak zamkniętego katalogu nieodpłatnych świadczeń, co w praktyce skutkuje sporami w ocenie wielu form przysporzeń. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia m.in. na gruncie opłaty z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, której umorzenie - choć można tu co najwyżej mówić o tzw. przysporzeniu negatywnym – bywa kwalifikowane przez organy podatkowe jako osiągnięcie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Powyższa interpretacja budzi jednak istotne zastrzeżenia.

  Początek strony


  dr Maria Supera-Markowska
  Podatkowe ujęcie wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji unijnych
  Dotacje unijne mogą być przeznaczane m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i innych wykonawców zaangażowanych w realizację projektów unijnych. Z punktu widzenia zarówno odbiorców wynagrodzeń, jak i ich płatników podstawowym zagadnieniem podatkowym jest kwestia opodatkowania lub zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych wynagrodzeń.

  Początek strony


  dr Dariusz Strzelec
  O potrzebie badań prawnoporównawczych w obszarze procedury podatkowej
  W ramach różnych gałęzi prawa potrzeba badań prawnoporównawczych nie budzi zastrzeżeń. Są one szczególnie pożądane na etapie tworzenia regulacji prawnych. Nierzadko pozwalają na stworzenie płaszczyzny badawczej do wskazania rozwiązań obowiązujących w innych państwach, które mogłyby stać się inspiracją dla rozwiązań aplikowanych w krajowym porządku prawnym. Dzięki takim badaniom powstaje możliwość skorzystania z doświadczeń innych państw, co może posłużyć do wyeliminowania problemów, jakie w polskiej praktyce podatkowej wiążą się z postępowaniem dowodowym, a w szczególności z procedurami służącymi pozyskiwaniu materiału dowodowego. Niekiedy na tym tle szczególnie powstają jednak wątpliwości i dylematy.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Szukanie złotego środka - o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego
  W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a., ustawodawca stworzył szereg instrumentów prawnych służących kontroli działań organów egzekucyjnych, ustanawiając m.in. zasady, według których postępowanie to powinno być prowadzone. W niniejszym artykule zaprezentowano rozważania na temat jednej z takich zasad, pokazując jednocześnie, że nie jest sprawą prostą pogodzenie skuteczności egzekucji z obowiązkiem zapewnienia zobowiązanemu właściwej ochrony. Wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy, brak kryteriów, którymi organ mógłby się kierować przy wyborze środka egzekucyjnego, a w zasadzie niemożność wypracowania wspólnych kryteriów dla wszystkich zobowiązanych. Dostrzegając sytuacje, w których racjonalność działania organu jest szczególnie ważna, autorka podejmuje próbę ustalenia takich kryteriów, które mogą ułatwić interpretację zwrotu "uciążliwy". Poddaje też pod dyskusję to, czy w ogóle można zmierzyć dotkliwość środka egzekucyjnego przed jego zastosowaniem.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201508 Miejsce wydania: Warszawa