Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015
Nr 7/2015 [291]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201507  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
 • Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13
 • str. 16

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ochrona tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w kontekście narażenia na zarzut utrudniania przeprowadzenia czynności służbowej przez organ
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 8


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 14

  PODATKI

  Michał Krotoszyński
 • Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia
 • str. 23

  Roman Wiatrowski
 • Nieprecyzyjne warunki stosowania zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy podatkowe
 • str. 28

  Milena Kaniewska-Środecka
 • Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a podatki dochodowe
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 46


  ORZECZNICTWO

  Katarzyna Chrapowicka
 • Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych
 • str. 48

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
  Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie Drukarnia Multipress sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów będzie miał skutki znacznie szersze, niż wynikałoby to literalnie z udzielonej przez TSUE odpowiedzi na pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie tez wyroku, a także ich skutków dla krajowego porządku prawnego, w tym w szczególności wykładni ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c.

  Początek strony


  Michał Krotoszyński
  Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zwolnione z VAT są jedynie te usługi medyczne, które służą profi laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W pełni dotyczy to również badań wiążących się z wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia osoby badanej. Niniejszy artykuł omawia polskie i unijne regulacje w tej mierze, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów krajowych. W ich świetle dla oceny usług pod kątem ich opodatkowania konieczne jest odwołanie się do celu tych świadczeń. Zwolnione z VAT będą te badania i zaświadczenia lekarskie, które służą ochronie zdrowia danej jednostki, objęte zaś podatkiem będą usługi służące osobie trzeciej jako informacja konieczna dla podjęcia decyzji niosącej za sobą konsekwencje prawne.

  Początek strony


  Roman Wiatrowski
  Nieprecyzyjne warunki stosowania zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy podatkowe
  Do polskiego systemu prawnego implementacja przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112, zwolnienia niezależnych grup podatkowych nastąpiła 1 stycznia 2011 r., kiedy do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., został wprowadzony przepis art. 43 ust. 1 pkt 21). Wskazane zarówno w dyrektywie 2006/112, jak i w polskiej ustawie warunki stosowania tego zwolnienia zostały określone w sposób nieprecyzyjny i wywołują spory interpretacyjne. W artykule podjęto próbę zdefi niowania najbardziej istotnych kwestii, które wywołują spory interpretacyjne, oraz zaprezentowano stanowisko, jakie w odniesieniu do tych zagadnień zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskie sądy administracyjne.

  Początek strony


  Milena Kaniewska-Środecka
  Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a podatki dochodowe
  Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych od lat budzi wiele wątpliwości i jest przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca uregulował powyższą kwestię dla celów VAT, a z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono przepisy odnośnie do ustalania wartości świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Nowe przepisy rozwiewają część niejasności, ale jednocześnie generują nowe obszary możliwości interpretacyjnych. Ponadto zagadnienie samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych bardzo wyraźnie pokazuje silną relację między podatkami dochodowymi oraz podatkiem od towarów i usług. Co więcej, oddziaływanie to prowadzi również do sprzecznych interpretacji organów podatkowych, które tę samą sytuację oceniają diametralnie inaczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

  Początek strony


  Katarzyna Chrapowicka
  Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych
  Minister Finansów słusznie i trafnie (…) stwierdził, że straty wyrobów węglowych powstające podczas przemieszczania i magazynowania przez wnioskodawcę (…) nie są u wnioskodawcy ubytkami w rozumieniu ustawy [z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a.] i nie podlegają opodatkowaniu jako ubytki. Opisany we wniosku podatnika stan faktyczny kwalifi kować należy bowiem jako sytuację odpowiadającą hipotezie normy prawnej dekodowanej w art. 9a ust. 1 pkt 6 [u.p.a.]. (…) Z przywołanego przepisu jasno i wyraźnie wynika bowiem, że naruszenie warunków zwolnienia przez podmiot z niego korzystający, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, jest równoznaczne z użyciem wyrobów do celów innych niż wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy [cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zostały wymienione w art. 31a ust. 2 ustawy o akcyzie; zatem należy założyć, że celem NSA było powołanie właśnie art. 31a ust. 2, a nie art. 32 ust. 2 u.p.a.]. (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201507 Miejsce wydania: Warszawa