Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015
Nr 6/2015 [290]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201506  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Zygmunt Tobor
 • To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Kasy rejestrujące i możliwość zwolnienia z VAT czynności doradztwa - uwagi w związku z wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 8


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 13

  PODATKI

  Wojciech Morawski
 • Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości - przypadkowa rewolucja?
 • str. 23

  Maria Supera-Markowska
 • Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w interpretacjach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych
 • str. 32

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Beata Rogalska
 • Rozproszenie rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe jako przyczyna ograniczenia wpływów budżetowych z podatków
 • str. 38

  ORZECZNICTWO

  Małgorzata Militz
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeciwko Ministrowi Finansów, C-42/14
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Zygmunt Tobor
  To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach
  Rozbieżności w orzecznictwie sądowym są dowodem na to, że od przepisu prawnego do rozstrzygnięcia mogą prowadzić różne drogi. Rozumowania prawnicze znacznie różnią się od tych spotykanych w naukach ścisłych i pozostawiają sędziom duży zakres swobody. Nie zawsze sędziowie podają prawdziwe motywy swoich rozstrzygnięć. Przeprowadzona analiza pokazała, że w orzecznictwie podatkowym możemy spotkać zarówno twierdzenia nieprawdziwe, przemilczenia, jak i szlachetne kłamstewka. Zaprezentowany artykuł jest tylko opisem pewnych zachowań sędziowskich. Argumenty normatywne za lub przeciw pewnym praktykom wymagają osobnego opracowania.

  Początek strony


  Wojciech Morawski
  Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości - przypadkowa rewolucja?
  Dnia 27 marca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która m.in. zmienia defi nicję obiektu budowlanego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane -dalej pr. bud. Poprzez sieć - niejasnych zresztą - odwołań zmiana ta wydaje się mieć paradoksalnie skutki głównie podatkowe. Nie jest to jedyna zmiana w zakresie podatku od nieruchomości, z którą będą musieli się zmagać podatnicy tego podatku w 2015 r. Część jest nadal przedmiotem prac legislacyjnych. Jednak z pewnością wydaje się, że będzie ona miała największe praktyczne znaczenie dla podatników. Nie jest do końca jasne, jakie będzie miała skutki, jedno jest jednak pewne - skutki te są wynikiem zupełnego przypadku.

  Początek strony


  Maria Supera-Markowska
  Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w interpretacjach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych
  Dotacje, w tym dotacje unijne, jako świadczenia pieniężne, co do zasady, stanowią przychód podatkowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., przychodami są m.in. otrzymane pieniądze (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., a w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ust. 1i u.p.d.o.f.), przy czym ustawa dzieli uzyskiwane przychody według źródeł przychodów (art. 10 u.p.d.o.f.). Przychody osób fizycznych z dotacji należą najczęściej do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 u.p.d.o.f.). Gdy dotacje nie są przeznaczone na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków ponoszonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to mogą też stanowić kategorię przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 u.p.d.o.f.). W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., nie przewiduje podziału uzyskiwanych przychodów według źródeł, nie zawiera też samej defi nicji przychodu. W art. 12 u.p.d.o.p. są określone zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego; poprzez zawarte tam przykładowe wyliczenie ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów, do których zalicza się w szczególności otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Dotacje, jako świadczenia pieniężne, stanowią zatem na gruncie obydwu ustaw o podatkach dochodowych, co do zasady, podlegający opodatkowaniu przychód, chyba że należą do kategorii wyłączonych z przychodów lub zwolnionych z opodatkowania.

  Początek strony


  Beata Rogalska
  Rozproszenie rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe jako przyczyna ograniczenia wpływów budżetowych z podatków
  Przedmiotem artykułu są podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, które pomimo braku definicji normatywnej można określić jako zbiory informacji gromadzonych przez organy władzy publicznej w celu identyfi kacji podmiotów prawa podatkowego. Wybór tematu artykułu jest uzasadniony dużym znaczeniem podatkowych rejestrów podmiotowych, będących podstawą (fundamentem) zarządzania dochodami podatkowymi. W artykule przedstawiono model racjonalnego podatkowego rejestru podmiotowego i propozycję centralizacji baz informatycznych. Uzasadnieniem tej propozycji są bezpośrednie związki pomiędzy podatkami, mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Zasady opodatkowania, czy też wysokość podatku od towarów i usług są w dużym stopniu uzależnione od zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym, czy też jego wysokości. Nie jest więc uzasadnione funkcjonalne (fizyczne, użytkowe) wydzielenie rejestrów podstawowych, tj. rejestru podatników podatku od towarów i usług oraz rejestru podatników podatku akcyzowego od ewidencji podatników i płatników. Powyższe rejestry powinny być wyodrębnione wyłącznie w sensie normatywnym.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeciwko Ministrowi Finansów, C-42/14
  Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 kwietnia 2015 r. wydał kolejny wyrok dotyczący problematyki refakturowania dodatkowych świadczeń realizowanych wraz umową najmu. Wyrok jest o tyle istotny, że dotyczył polskiego podatnika (Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), który jak wielu innych podatników miał wątpliwości co do kwalifi kacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., tego rodzaju czynności. Co więcej, pokładano wiele nadziei w TSUE, a w szczególności że definitywnie rozwiąże problem refakturowania mediów. Jednakże lektura tego wyroku nie pozostawia wątpliwości, że kwalifikacja czynności najmu wraz ze świadczeniami towarzyszącymi jako jednego świadczenia lub kilku odrębnych dla niejednego podatnika będzie w dalszym ciągu łamigłówką. Wyrok ten prowadzi też do innej konkluzji - to kolejny wyrok w polskiej sprawie, w którym TSUE w sposób wymijający i niejednoznaczny udziela odpowiedzi na zadane mu pytanie. Należy mieć tylko nadzieję, że nie zniechęci to polskich sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514ISBN: zapowiedz , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201506 Miejsce wydania: Warszawa