Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015
Nr 5/2015 [289]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201505  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Filip Majdowski, Maciej Wilczkiewicz
 • Polska podpisała umowę w sprawie FATCA
 • str. 19

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Właściwe udokumentowanie eksportu pośredniego jako warunek zastosowania stawki 0% w VAT
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 12

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 15

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 18

  PODATKI


  Andrzej Pałys, Jakub Pacan
 • Prawidłowa wykładnia pojęcia "przedpłaty (zadatku)" na gruncie przepisów regulujących zasady stosowania ulgi na nabycie nowych technologii
 • str. 26

  Mikołaj Jabłoński
 • Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT
 • str. 32

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Agata Ćwik-Bury
 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • str. 37

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 44


  ORZECZNICTWO

  Hanna Filipczyk
 • Skutki prawne upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • str. 47

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 54

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Filip Majdowski, Maciej Wilczkiewicz
  Polska podpisała umowę w sprawie FATCA
  W dniu 7 października 2014 r. Polska podpisała umowę międzyrządową z USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA) - dalej Umowa. Tym samym Polska formalnie dołączyła do grona kilkudziesięciu państw, które zdecydowały się podjąć współpracę z USA w dziedzinie szeroko rozumianej wymiany informacji podatkowych. Ze względu na objętość i złożoność kwestii poruszanych w Umowie niniejszy komentarz nie stanowi kompleksowego omówienia jej postanowień, ale ma za zadanie przybliżyć jej kluczowe rozwiązania i zilustrować potencjalny wpływ na klientów polskich oraz amerykańskich instytucji fi nansowych.

  Początek strony


  Andrzej Pałys, Jakub Pacan
  Prawidłowa wykładnia pojęcia "przedpłaty (zadatku)" na gruncie przepisów regulujących zasady stosowania ulgi na nabycie nowych technologii
  Artykuł odnosi się do zagadnienia "przedpłat (zadatków)" na gruncie przepisów o podatkach dochodowych oraz praktycznych implikacji różnego rozumienia tego pojęcia przez organy podatkowe. Prawidłowe odkodowanie normy prawnej określającej możliwość ujęcia w podstawie odliczenia z tytułu ulgi na nabycie nowych technologii wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia nowej technologii do wewnętrznej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może mieć kluczowe znaczenie dla zrealizowania celów, dla których przedmiotowa ulga została wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Rozwianie pojawiających się obecnie w tym zakresie wątpliwości ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego zastosowania odliczenia z tytułu nabycia nowych technologii, jak również stanowi swoiste stanowisko w dyskusji stosowania wykładni językowej w odniesieniu do przepisów regulujących tematykę ulg podatkowych.

  Początek strony


  Mikołaj Jabłoński
  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT
  Artykuł ma na celu przedstawienie skutków podatkowych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki kapitałowej w zakresie ustalania podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życia istotna nowelizacja), która zmieniła w sposób kompleksowy m.in. zasady ustalania podstawy opodatkowania. Jak się wydaje, nowelizacja ta, w zakresie ustalania podstawy opodatkowania przy transakcji dostawy towarów i świadczenia usług realizowanych w ramach aportów, nie została w sposób dostateczny dostrzeżona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nowelizacja natomiast w sposób istotny wpłynęła na praktykę organów podatkowych.

  Początek strony


  Agata Ćwik-Bury
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  W niniejszym artykule autorka wskazuje na prawnopodatkowe aspekty przyjęcia stanowiska, że organ podatkowy jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany rozpoznać wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożony przez podatnika) na kilka dni przed lub nawet w ostatnim dniu upływu terminu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego wniosek dotyczy, co w praktyce organów podatkowych nierzadko występuje.

  Początek strony


  dr Hanna Filipczyk
  Skutki prawne upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  W dniu 29 września 2014 r. pełny skład Izby Finansowej NSA podjął następującą uchwałę: "W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a [ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p.] w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 [o.p.])". W mojej ocenie pogląd prawny przyjęty w uchwale zasługuje na aprobatę, lecz jego uzasadnienie nie jest bez wad.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201505 Miejsce wydania: Warszawa