Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015
Nr 3/2015 [287]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201503  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
 • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ewolucja, rewolucja, czy jakościowa zmiana standardów postępowania?
 • str. 14

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Funkcje indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 9

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 12

  PODATKI


  Joanna Prokurat
 • Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami
 • str. 24

  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
 • Wykładnia pojęcia "urządzenie przemysłowe" w kontekście polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
 • str. 38

  Błażej Kuźniacki
 • Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO (3)
 • str. 44

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Marek Maliński
 • O możliwości zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej
 • str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ewolucja, rewolucja, czy jakościowa zmiana standardów postępowania?
  W związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego dotyczącymi przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych z dnia 29 lipca 2014 r.) oraz z dnia 18 lipca 2013 r.) powstała konieczność nowego unormowania całej instytucji, w przedmiocie której wypowiedział się TK. Zmiany są konieczne zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., jak i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa4) - dalej o.p. Uchwalone przepisy w założeniu w bardziej kompleksowy sposób mają normować tę trudną materię. Wydaje się, że usuną one wiele wątpliwości i problemów praktycznych, choć niektóre z nich, szczególnie w zakresie aspektów proceduralnych, mogą budzić pewne zastrzeżenia.

  Początek strony


  Joanna Prokurat
  Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami
  Dynamiczny rozwój nauki i techniki dociera daleko poza klasycznie wiązane z nim dziedziny, a nowe technologie rewolucjonizują kolejne aspekty życia. Ostatnio przebojem zdobywają świat wirtualne waluty, z najbardziej znanym bitcoinem na czele. Dzięki nim na naszych oczach powstaje zupełnie nowy model płatności, charakteryzujący się w swoich założeniach m.in. zdecentralizowaniem i anonimowością. Ta ostatnia cecha wirtualnych walut nie jest jednak absolutna, w szczególności nie zwalnia z obowiązków podatkowych. Ich prawidłowe wypełnienie może jednak nastręczać poważnych trudności, brakuje bowiem regulacji podatkowych odpowiadających specyfice kreacji wirtualnych walut i obrotu nimi. Stworzenie takich regulacji będzie zapewne taką samą rewolucją, jaką jest dzisiaj powstanie i użycie wirtualnych walut. Niniejszy artykuł stanowi próbę co najmniej wskazania zagadnień podatkowych związanych z wirtualnymi walutami.

  Początek strony


  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
  Wykładnia pojęcia "urządzenie przemysłowe" w kontekście polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
  Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowej praktyki polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w interpretowaniu pojęcia "urządzenie przemysłowe" oraz próbę racjonalnej wykładni tego pojęcia w kontekście jego znaczenia w transakcjach zawieranych między stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO
  W ostatniej części cyklu Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego) przedstawiono legislacyjną praktykę wybranych państw w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO. Artykuł zawiera także analizę polskiej praktyki legislacyjnej w odniesieniu do wybranych elementów umów o UPO ratyfikowanych przez Polskę, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka niezgodności polskich CFC rules z umowami o UPO. Finalne konkluzje zwiążą natomiast w jedną, spójną całość najważniejsze wnioski płynące z cyklu obejmującego trzy artykuły. Autor ma nadzieję, że lektura artykułu, przynajmniej w pewnym stopniu, pozwoli czytelnikowi oszacować ryzyko niezgodności polskich CFC rules z umowami o UPO. W konsekwencji można uznać, że cykl ten stanowi propedeutykę stosowania polskich CFC rules w odniesieniu do kontrolowanych spółek zagranicznych - dalej również CFC, z rezydencją w państwie-stronie umowy o UPO. Niemniej jednak ze względu na to, że CFC rules mają, co do zasady, analogiczne cele i podobną strukturę we wszystkich państwach, w których obowiązują) (na świecie zawarto ponad 3000 umów o UPO wzorowanych na MK OECD)), artykuł może mieć znaczenie globalne, co należy oceniać ad casum.

  Początek strony


  Marek Maliński
  O możliwości zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej
  Niniejszy artykuł dotyczy szczególnej sytuacji, w której na skutek prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej jest wydawana interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy Minister Finansów może z urzędu zmienić taką interpretację indywidualną z uwagi na jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest - przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wskazanie możliwych sytuacji, w których takie działanie Ministra Finansów będzie dopuszczalne z uwagi na konieczność uwzględnienia wartości podlegających ochronie w unijnym porządku prawnym.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201503 Miejsce wydania: Warszawa