Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015
Nr 2/2015 [286]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201502  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Możliwość korekty podatku należnego w ramach "ulgi na złe długi" - krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos
 • str. 21

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Dobra wiara gwarancją ochrony uprawnień dostawcy wewnątrzwspólnotowego?
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 14

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 16

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 19

  PODATKI


  Jarosław Sekita
 • Spółki osobowe a przepisy o cenach transferowych. Stan prawny przed i po 1 stycznia 2015 r.
 • str. 27

  Adam Bartosiewicz
 • Ustalenie zasad używania pojazdów samochodowych (regulamin) - impossibilium nulla obligatio est?
 • str. 33

  Błażej Kuźniacki
 • Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)
 • str. 39

  Dominika Ramírez-Wołkiewicz
 • Zwolnienie dochodu ze sprzedaży nieruchomości - nowy spór między podatnikami a organami podatkowymi
 • str. 51

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 57

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi - krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos
  Od momentu wprowadzenia do polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług uprawnienia do stosowania tzw. ulgi na złe długi zwracano uwagę, że prawidłowość implementacji przepisów unijnych w tym zakresie (czyli art. 11 (C)(1) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku) lub art. 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112) budzi wątpliwości. Bo pomimo że państwa członkowskie mają pewien zakres swobody w określaniu warunków, na jakich podstawa opodatkowania w przypadku braku płatności części lub całości wynagrodzenia będzie obniżana, to jednak podnoszono, czy te warunki mogą ingerować w samą treść uprawnienia do korekty podstawy opodatkowania). Wskazówek w tej kwestii dostarcza lektura wyroku z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Almos Agrárkülkereskedelmi Kft przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága), w którym Trybunał Sprawiedliwości UE - dalej także TSUE, wyjaśnił, jakie są granice tego uznania dla państw członkowskich).

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Spółki osobowe a przepisy o cenach transferowych. Stan prawny przed i po 1 stycznia 2015 r.
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., dotyczące problematyki cen transferowych). Obejmują one zarówno kwestię szacowania dochodów, jak i sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przedmiotem nowych regulacji są przede wszystkim rozliczenia wynikające z zawarcia umowy spółki osobowej oraz zawarcia umowy (handlowej, gospodarczej) przez wspólnika spółki osobowej ze spółką osobową).

  Początek strony


  dr Adam Bartosiewicz
  Ustalenie zasad używania pojazdów samochodowych (regulamin) - impossibilium nulla obligatio est?
  Samochodami, których używanie łączy się z możliwością odliczenia całej kwoty podatku, są m.in. samochody, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jednym z warunków uzyskania pełnego odliczenia jest zatem ustalenie "zasad używania pojazdów". Niniejszy artykuł poddaje krytycznej analizie praktykę organów podatkowych w tej kwestii oraz poddaje w wątpliwość sens uregulowań ustawowych w tej materii.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)
  W pierwszej części artykułu zostało wskazane, że poziom skomplikowania i trudności właściwego zastosowania przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (ang. Controlled Foreign Companies (CFC) rules - dalej CFC rules) multiplikuje się w świetle międzynarodowego prawa podatkowego). W tym kontekście zostały omówione wybrane praktyczne aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności polskich CFC rules) z umowami o UPO. W niniejszym artykule, stanowiącym 2 część cyklu, autor omawia natomiast podstawy wykładni umów o UPO. Ponadto zostanie przedstawiona krytyczna analiza stanowiska Ministerstwa Finansów - dalej także MF, w sprawie zgodności polskich CFC rules z umowami o UPO oraz stanowiska Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - dalej OECD, wyrażonego w tej kwestii zarówno w obecnym Komentarzu do MK OECD, jak i w rekomendacjach do Planu Działania nr 6 oraz nr 2 w ramach Projektu Base Erosion and Profit Shifting - dalej BEPS.

  Początek strony


  Dominika Ramírez-Wołkiewicz
  Zwolnienie dochodu ze sprzedaży nieruchomości - nowy spór między podatnikami a organami podatkowymi
  Regulacje dotyczące tzw. ulg mieszkaniowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., wielokrotnie ulegały zmianom. Ulga na wynajem, ulga budowlana, ulga remontowa, ulga odsetkowa, ulga meldunkowa były wprowadzane, a następnie likwidowane przez ustawodawcę. Przykładowymi argumentami uzasadniającymi takie zmiany były skutki dla budżetu państwa bądź wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania ulg mieszkaniowych. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. (tzw. ulga mieszkaniowa). W związku z faktem, że przepis ten obowiązuje już od 2009 r., jego stosowanie w praktyce nie powinno budzić wątpliwości. Jednak - jak to czasami bywa - na podatników korzystających z tego zwolnienia mogą czekać niemiłe niespodzianki. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony spór między podatnikami a organami podatkowymi dotyczący możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości. Celem zaś artykułu jest wzbudzenie refleksji na temat stanu polskiego prawa podatkowego oraz pułapek zastawianych na podatników, zwłaszcza tych korzystających z tzw. ulg mieszkaniowych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201502 Miejsce wydania: Warszawa