Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014
Nr 10/2014 [282]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201410  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Marczak
 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Zwrot towarów uprzednio wyeksportowanych
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  RECENZJA
  str. 10


  PODATKI

  Karol Szelągowski
 • VAT od odszkodowań i kar umownych
 • str. 21

  Jarosław Sekita
 • Pojęcie transakcji dokonanej z podmiotem powiązanym
 • str. 26

  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Anna Michalak
 • Dopuszczalne wzorce kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • str. 32

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 47


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 51

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 58

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI 62

  Prenumerata PP
  str. 64
  Andrzej Marczak
  Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13
  Artykuł omawia tezy ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń niepieniężnych dla pracowników. Orzeczenie Trybunału, potwierdzając zgodność przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, ma charakter interpretacyjny i w tym znaczeniu posiada wielki walor praktyczny. Porządkuje i racjonalizuje kwestie istotne dla milionów pracowników. Kazuistycznie odnosi się do najczęściej występujących świadczeń, dając wskazówki co do zasad ich opodatkowania. Artykuł zawiera sugestie, jak powinni postępować pracodawcy wraz z postulatami de lege ferenda wobec ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych. Całość rozważań zakończona jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy omawiany wyrok może być podstawą do wznowienia postępowania lub złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

  Początek strony


  Karol Szelągowski
  VAT od odszkodowań i kar umownych
  Kara umowna oraz odszkodowanie określone w umowie na wypadek jej niewykonania lub odstąpienia od niej bądź jej przedterminowego rozwiązania nie są świadczeniami mającymi charakter wynagrodzenia za świadczenie wzajemne i w związku z tym nie powinny być traktowane jako wynagrodzenie za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych nie są jednak w tym zakresie do końca jednolite. Powoduje to brak pewności wśród podatników, jeśli chodzi o rozliczanie VAT z tego tytułu. Szczególne ryzyko wiąże się z odszkodowaniami np. za przedterminowe rozwiązanie umowy, uprzednio nieprzewidzianymi, ustalanymi zaś dopiero drogą odrębnego porozumienia rozwiązującego daną umowę.

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Pojęcie transakcji dokonanej z podmiotem powiązanym
  Artykuł 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., nakładają na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przepisy te stanowią, że "Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 (w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. - przyp. aut.) - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji". Brak definicji prawnej użytego w powołanych regulacjach pojęcia "transakcja" rodzi spory co do zakresu zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu. Przedmiotem artykułu jest próba zdefiniowania zakresu przedmiotowego powołanych przepisów.

  Początek strony


  dr Anna Michalak
  Dopuszczalne wzorce kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania dopuszczalnych wzorców kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym, które powiązane z odpowiednio sformułowanym zarzutem umożliwiają merytoryczne rozpatrzenie skargi konstytucyjnej. Przedmiotem badania zostało objęte dotychczasowe orzecznictwo skargowe TK w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych na etapie merytorycznego orzekania. Rekonstrukcja podstaw skarg konstytucyjnych ocenianych do tej pory przez TK wymagała podzielenia wskazywanych w nich wzorców kontroli na 4 grupy (wzorce samodzielne, niesamodzielne, nieadekwatne i komplementarne). Jak wynika z dotychczasowych wypowiedzi TK, orzeczenie o niekonstytucyjności danego przepisu prawa podatkowego w zdecydowanej większości przypadków wymaga oparcia zarzutu niekonstytucyjności i skonstruowania podstawy skargi na komplementarnych wzorcach kontroli. Jednocześnie Trybunał nie zawsze pozostaje konsekwentny w ocenie dopuszczalności danego wzorca, a podział na wzorce niesamodzielne i nieadekwatne nie ma charakteru absolutnego, gdyż jest uzależniony od oceny zarzutów sformułowanych w tym zakresie w konkretnej skardze. Niemniej dla potrzeb niniejszego artykułu, wprowadzenie takiego rozróżnienia wydawało się przydatne. Zadaniem niniejszej publikacji jest wskazanie ogólnych, najbardziej wyraźnych tendencji i poglądów, jakie rysują się w orzecznictwie podatkowym TK. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że choć wypowiedzi dotyczące niesamodzielności omawianych wzorców kontroli mają charakter utrwalony i stały (zostały w części wyrażone w postanowieniach pełnego składu TK), to zdarzają się orzeczenia, które czynią wyłom i w tej, jakby się wydawało, spójnej linii orzeczniczej. W dorobku orzeczniczym TK możemy bowiem odnaleźć rozstrzygnięcia o niekonstytucyjności przepisów wydawane wyłącznie na podstawie niesamodzielnych wzorców kontroli).

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201410 Miejsce wydania: Warszawa