Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014
Nr 9/2014 [281]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201409  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Cezary Kosikowski
 • Ogólny kodeks daninowy zamiast ordynacji podatkowej
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Stawka 0% w zaliczce na poczet eksportu - wybrane problemy str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5

  PODATKI


  Marcin Bącal
 • Jak upadłość podatnika wpływa na ulgę na złe długi?
 • str. 18

  Rafał Kowalik
 • Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej
 • str. 24

  Ewa Prejs
 • Czy spłata wierzytelności przejętej przez spółkę kapitałową w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi dla spółki przejmującej przychód podatkowy?
 • str. 30

  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
 • Koszty uzyskania przychodów u darczyńcy w przypadku darowizny w formie niepieniężnej w ramach podatkowej grupy kapitałowej
 • str. 41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  Ogólny kodeks daninowy zamiast ordynacji podatkowej
  Niekończące się nowelizowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) powinno zostać przerwane przygotowaniem ogólnego kodeksu daninowego. Polskie prawo podatkowe potrzebuje bowiem ustawy zawierającej podstawowe zasady nakładania, wymiaru i poboru oraz kontroli i egzekucji danin publicznych. Konieczne jest również normatywne wyrażenie podstawowych obowiązków i uprawnień obciążonych oraz kompetencji organów daninowych. Trzeba wreszcie ujednolicić terminologię danin publicznych, aby wszystkie ustawy daninowe posługiwały się nimi jednakowo. Opracowanie ogólnego kodeksu daninowego powinno dotyczyć zwłaszcza rozbudowy części poświęconej ogólnemu prawu daninowemu. Natomiast w pozostałym zakresie regulacji należy wykorzystać dotychczasowy dorobek nauki i sądów. Proponowany kodeks powinien wypełniać rolę ustawy wiodącej wśród pozostałych ustaw daninowych.

  Początek strony


  Marcin Bącal
  Jak upadłość podatnika wpływa na ulgę na złe długi?
  Na początku lipca br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 2 przełomowe wyroki dotyczące zasad dokonywania korekty VAT w ramach tzw. ulgi na złe długi w przypadku ogłoszenia upadłości podatnika - dłużnika). Sąd uznał, podzielając pogląd wyrażony wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, iż w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. ogłoszenie upadłości dłużnika skutkuje brakiem obowiązku dokonania przez niego korekty podatku naliczonego związanego z należnościami, które nie zostały uregulowane w terminie 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności, określonego w umowie lub na fakturze. Powyższe stanowisko oraz dokonana wykładnia pozwalają na wyeliminowanie negatywnych skutków nieprzemyślanej nowelizacji art. 89a oraz 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u.

  Początek strony


  Rafał Kowalik
  Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej
  Podatek akcyzowy, jako podatek pośredni, podlega harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej. Jednym z istotnych problemów, które pojawiają się w związku z tym w orzecznictwie, jest możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie dodatkowych, oprócz akcyzy, podatków obciążających wyroby akcyzowe. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwość objęcia wyrobów akcyzowych innym podatkiem pośrednim niż podatek akcyzowy lub VAT. Jednakże powinno to nastąpić pod pewnymi, określonymi w dyrektywach unijnych, warunkami. W praktyce niektóre z państw członkowskich wprowadziły własne, dodatkowe podatki pośrednie na pewne wyroby akcyzowe. Takim podatkiem jest również polska opłata paliwowa wprowadzona ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym). W dotychczasowej doktrynie prawa podatkowego pojawiały się opinie wskazujące, że opłata paliwowa może być niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Nowe spojrzenie na tę kwestię daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya), w którym TSUE dokonał szczegółowej analizy warunków wprowadzenia dodatkowego podatku pośredniego. Ze względu na znaczenie orzecznictwa TSUE w procesie dokonywania krajowej wykładni przepisów prawa warto przybliżyć treść powyższego wyroku oraz jego potencjalne skutki dla polskich podatników.

  Początek strony


  dr Ewa Prejs
  Czy spłata wierzytelności przejętej przez spółkę kapitałową w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi dla spółki przejmującej przychód podatkowy?
  W praktyce przeprowadzania operacji restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa częstokroć dochodzi do sytuacji, gdy w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części spółka przejmująca przejmuje wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług związane z dotychczasową działalnością handlową spółki wnoszącej aport. Wśród przejmowanych wierzytelności zazwyczaj znajdują się zarówno wierzytelności jeszcze niewymagalne, jak i te, których termin płatności już minął, a które nie zostały jeszcze zaspokojone. Należności, do których wierzytelności te uprawniają, stanowiły przychody należne spółki wnoszącej i jako takie podlegały już opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., w dacie powstania wierzytelności z tytułu dokonanych dostaw towarów i usług, nawet jeżeli podatnik nie uzyskał zapłaty. Powstaje wówczas pytanie, czy w przypadku otrzymania spłaty wierzytelności nabytej w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części spłata ta będzie stanowiła dla spółki przejmującej przychód podatkowy. Zagadnieniu temu jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
  Koszty uzyskania przychodów u darczyńcy w przypadku darowizny w formie niepieniężnej w ramach podatkowej grupy kapitałowej
  Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o zasadę ustalania przez darczyńców wysokości kosztów uzyskania przychodów dla darowizn niepieniężnych dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową - dalej PGK. Rozważania przedstawione poniżej - wykraczające poza dotychczasowe argumenty stron sporów sądowych - mogą stanowić dodatkowy głos w dyskusji nad przedmiotowym zagadnieniem.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201409 Miejsce wydania: Warszawa