Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014
Nr 8/2014 [280]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201408  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw
 • str. 6

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ochrona interesu publicznego w świetle ordynacji podatkowej
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PODATKI

  Błażej Cieliński
 • Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim UE a swoboda przepływu kapitału
 • str. 13

  Justyna Stępień
 • Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
 • str. 19

  Maria Supera-Markowska
 • Ujęcie unijnych dotacji inwestycyjnych na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych
 • str. 24

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
 • Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?
 • str. 32

  PYTANIE PREJUDYCJALNE
  str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 42

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 45

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 48

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek dochodowy od osób prawnych
  str. 55

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  str. 56

  Podatek od towarów i usług
  str. 58

  Podatek od czynności cywilnoprawnych
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw
  W ostatnim czasie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok bardzo istotny dla podatników działających w branży paliwowej. Argumenty, jakie zostały użyte przez skład orzekający dla uzasadnienia odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego, są wręcz nowatorskie i dotychczas w analogicznych sporach niebrane pod uwagę. Sąd wykorzystał wszelkie uwagi i wskazówki, jakie zostały mu udzielone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, w postanowieniu z dnia 6 lutego 2014 r. sprawie Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Lektura tego wyroku nie pozostawia żadnych wątpliwości - tworzy on nowe kryteria oceny dobrej wiary podatnika działającego w branży paliwowej, które będą zapewne używane w celu odmowy prawa do odliczenia.

  Początek strony


  Błażej Cieliński
  Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim UE a swoboda przepływu kapitału
  Wraz ze wzrostem zainteresowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych lokowaniem środków w aktywa położone w Polsce w ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała kwestia opodatkowania ich dochodów, a szczególnie możliwości zastosowania w ich przypadku zwolnienia z podatku dochodowego. Zasadniczo nie budzi już wątpliwości kwestia, że fundusze inwestycyjne z siedzibą w Unii Europejskiej (Europejskim Obszarze Gospodarczym) porównywalne z polskimi funduszami inwestycyjnymi powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych). Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie tych funduszy z opodatkowania jest uregulowane w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p. Równocześnie z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że również w okresach przed 2011 r. fundusze te powinny korzystać ze zwolnienia. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia ewentualnego zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych przez fundusze inwestycyjne z siedzibą poza Unią Europejską (Europejskim Obszarem Gospodarczym)). Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, z dnia 10 kwietnia 2014 r. wydany w sprawie Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy) wskazuje, że takie fundusze również nie mogą być dyskryminowane i jeżeli są porównywalne do polskich funduszy inwestycyjnych, to powinny móc korzystać ze zwolnienia z podatku.

  Początek strony


  Justyna Stępień
  Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
  Umowa dożywocia jest umową dwustronnie zobowiązującą i - w sposób szczególny - przysparzającą, wzajemną, odpłatną. Jej wzajemność ma charakter losowy. Zawierający umowę dożywotnik zakłada, że ma przed sobą długie życie, a zatem pobierane przez niego świadczenia zrównoważą wartość zbytej nieruchomości, jednak jest to cel przyszły i niepewny. Świadczenia na rzecz dożywotnika są w istocie ekspektatywą, a przysporzenie realizuje się stopniowo i jego wartości nie da się określić w chwili zawarcia umowy. Te szczególne cechy umowy dożywocia sprawiają, że nie da się do niej zastosować przyjętej przez organy podatkowe interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. (czyli ustalenia przychodu dożywotnika na podstawie wartości zbytej nieruchomości). Takie rozwiązanie rażąco narusza normy konstytucyjne, zwłaszcza sformułowaną w art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, zasadę, która gwarantuje obywatelom szczególną jakość regulacji podatkowych.

  Początek strony


  dr Maria Supera-Markowska
  Ujęcie unijnych dotacji inwestycyjnych na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych
  Dotacje, w tym dotacje unijne, co do zasady, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód, chyba że należą do kategorii wyłączonych lub zwolnionych z opodatkowania. Podstawowym zwolnieniem w przypadku dotacji unijnych jest zwolnienie z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. Ewentualnie, zgodnie z poglądem reprezentowanym przez liczne organy podatkowe, w myśl którego podatkowe ujęcie dotacji unijnych zależy od sposobu ujęcia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w krajowym systemie finansów publicznych, dotacje unijne przekazywane w systemie dotacji rozwojowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 albo 48 u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c albo pkt 129 u.p.d.o.f., a dotacje unijne przekazywane w ramach systemu płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 (albo pkt 48) i pkt 52 u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c (albo pkt 129) i 136 u.p.d.o.f. (natomiast dotacje przekazywane w ramach systemu prefinansowania, co do zasady, podlegają opodatkowaniu).

  Początek strony


  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
  Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?
  W zglobalizowanej gospodarce unikanie i uchylanie się od opodatkowania za pomocą międzynarodowych struktur oraz dzięki ukrywaniu przychodów w tzw. przyjaznych jurysdykcjach jest prostsze i dostępniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie walka z międzynarodowymi oszustwami podatkowymi przynosi obecnie co najwyżej umiarkowane efekty. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje ię m.in. w niedostatecznej wymianie informacji podatkowych pomiędzy poszczególnymi państwami. Istniejące w tym zakresie rozwiązania są uznawane za niewystarczające, zbyt powolne i nieefektywne. Remedium zaś ma być zacieśnienie współpracy w tym zakresie i upowszechnienie automatycznej wymiany informacji (AWI). W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane nowe propozycje rozwiązań w zakresie wymiany informacji podatkowych w dziedzinie podatków od dochodów i kapitału w ramach systemów OECD, UE oraz amerykańskiej FATCA na tle dotychczas stosowanych środków.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201408 Miejsce wydania: Warszawa