Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014
Nr 7/2014 [279]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201407  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego - rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Deregulacyjnych refleksji część druga
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PODATKI

  Bartosz Kubista
 • Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności a koszty postępowania upadłościowego
 • str. 22

  Joanna Prokurat
 • Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
 • Zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej po wyroku sądu administracyjnego
 • str. 35

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - praktyczny punkt widzenia
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego - rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12
  W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r.) Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, przepisów dotyczących obowiązku składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego. Niemniej jednak, sformułowanie wyroku zdaje się nie wykluczać możliwości przeprowadzania oceny naruszenia zasady proporcjonalności przez składy orzekające sądów administracyjnych w poszczególnych sprawach. Już po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie P 24/12 WSA we Wrocławiu skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy m.in. zgodności z zasadą proporcjonalności rozwiązań takich jak obowiązujące w Polsce.

  Początek strony


  Bartosz Kubista
  Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności a koszty postępowania upadłościowego
  W artykule autor zajmuje się wpływem nowelizacji art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., na kwestie postępowania upadłościowego. Wskazuje, że przez nieostrożną implementację nowych rozwiązań powstało zagrożenie dla dalszego prowadzenia postępowań upadłościowych w Polsce poprzez możliwość uznania kwot korekty za koszt postępowania upadłościowego, zaspokajany w kategorii I. Autor nie zgadza się ze wskazanym poglądem i wskazuje argumenty - odwołujące się do rozważań na temat istoty obowiązku podatkowego, korekty podatku i chwili powstania potocznie rozumianego "podatku" na uzasadnienie stanowiska, zgodnie z którym kwota korekty z art. 89b u.p.t.u. nie stanowi podatku przypadającego za czas po ogłoszeniu upadłości.

  Początek strony


  Joanna Prokurat
  Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej
  Innowacyjność (rozumiana jako całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które mają prowadzić do wdrażania innowacji) jest uznawana za warunek rozwoju państw i społeczeństw. Wsparcie innowacyjności obejmuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne, strukturalne, polityczne i legislacyjne. Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., istotnym bodźcem do podejmowania działalności innowacyjnej są rozwiązania podatkowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie korzyści i zasad funkcjonowania najważniejszych podatkowych instrumentów wspierania innowacji przedsiębiorstw.

  Początek strony


  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
  Zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej po wyroku sądu administracyjnego
  Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości dokonania przez Ministra Finansów zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, która została wydana w wyniku uwzględnienia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego. Autorzy przedstawiają ogólną charakterystykę instytucji zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego z urzędu, a następnie poddają analizie relację, w jakiej pozostaje ona wobec sądowej kontroli administracji publicznej, wyrażającej się w instytucjach prawomocności materialnej oraz powagi rzeczy osądzonej. Autorzy oceniają również sytuację, w której Minister Finansów korzysta z uprawnienia do zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego, w przypadku gdy oceniona w interpretacji kwestia prawna znalazła odmienne rozstrzygnięcie w uchwale NSA.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - praktyczny punkt widzenia
  Jedną z procesowych gwarancji prawidłowego przebiegu egzekucji należności podatkowych jest instytucja zawieszenia postępowania egzekucyjnego, uregulowana w art. 56 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) - dalej u.p.e.a. Pomimo że ustawodawca wyraźnie formułuje zdarzenia i okoliczności, które powodują przerwanie toku prowadzonej egzekucji, istnieje sporo wątpliwości na tle tej regulacji. Zagadnienie zawieszenia postępowania egzekucyjnego ma tymczasem niebagatelne znaczenie praktyczne. Oznacza "przesunięcie w czasie" przymusowego wykonania obowiązku, co może być szczególnie istotne dla przedsiębiorców, których trudności finansowe wyrażające się nieterminowym uiszczaniem danin publicznych mają charakter przejściowy, a w stosunku do których uruchomienie działań egzekucyjnych może prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej. W niniejszym artykule autorka porusza te kwestie, które wywołują najwięcej kontrowersji. Analizuje skutki oraz konsekwencje dla zobowiązanego zastosowania przedmiotowej instytucji. Wyjaśnia, co w istocie oznacza pozostawienie w mocy dokonanych czynności egzekucyjnych w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201407 Miejsce wydania: Warszawa