Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014
Nr 5/2014 [277]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201405  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
 • Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniach w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
 • str. 14

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Niespójność art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług z nowymi przepisami dotyczącymi terminów wystawiania faktur
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PODATKI


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
 • Konsekwencje podatkowe zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • str. 22

  Stefan Akira Jarecki
 • Opodatkowanie VAT rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
 • str. 29

  KONTROLA SKARBOWA

  Adam Mariański
 • Pełnomocnik (stały reprezentant) w kontroli skarbowej
 • str. 36

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Jacek Brolik
 • Wykonywanie nieostatecznych decyzji podatkowych
 • str. 42

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 53

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 60

  Podatek od towarów i usług
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Hanna Filipczyk
  Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniach w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  Celem tego artykułu jest rekonstrukcja bieżącego poglądu sądów administracyjnych na temat skutków prawnych wywieranych w sferze stosowania prawa przez organy podatkowe i kontroli tego stosowania przez sądy przez tzw. negatywne wyroki Trybunału Konstytucyjnego - dalej Trybunał lub TK. Analiza koncentruje się na sposobie uwzględnienia w praktyce orzeczniczej wyroków TK stwierdzających niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, przepisu, na podstawie lub w przedmiocie którego orzeka organ podatkowy lub sąd administracyjny. Materią analizy stała się zwłaszcza (choć nie tylko) praktyka związana z wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r.) (stwierdzającym niekonstytucyjność art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r.) i wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r.) (stwierdzającym niekonstytucyjność art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz art. 68 § 4 o.p.).

  Początek strony


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
  Konsekwencje podatkowe zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
  Artykuł przedstawia podatkowe konsekwencje zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności, która staje się coraz popularniejsza wśród instytucji finansujących swoim klientom m.in. zakup maszyn, samochodów lub ciężarowych środków transportowych. Artykuł uwzględnia 2 najczęściej spotykane w praktyce scenariusze związane z obowiązywaniem takich umów. W pierwszym scenariuszu wierzyciel definitywnie przejmuje przewłaszczoną rzecz (np. z powodu nieregulowania zobowiązań przez dłużnika), co ma istotne implikacje zarówno w podatkach dochodowych wpływając m.in. na zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jak i w VAT. W drugim scenariuszu autorzy przyjęli, że dłużnik reguluje swoje zobowiązanie w terminie, a przewłaszczenie wygasa. Jak się jednak okazuje, również w tym wariancie ustanowienie tego rodzaju zabezpieczenia w przypadku pewnych rodzajów rzeczy przewłaszczanych rodzi implikacje podatkowe.

  Początek strony


  dr Stefan Akira Jarecki
  Opodatkowanie VAT rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
  Zasadniczym celem działań podejmowanych przez władze publiczne, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest dostarczenie społeczeństwu powszechnie dostępnej usługi transportowej. Usługi te są realizowane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych) zawieranych pomiędzy właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem realizującym przewozy (przewoźnikiem). Umowy te przewidują, co do zasady, przekazywanie operatorom rekompensat pokrywających straty wynikające z realizacji powierzonego im zobowiązania do świadczenia usług publicznych. W praktyce kwalifikacja prawna tych rekompensat, w szczególności pod kątem przepisów podatkowych, wywołuje liczne wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rekompensaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż w artykule jest omawiana zasadniczo kwestia kwalifikacji pod kątem przepisów podatkowych rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, to spostrzeżenia w nim zawarte można z powodzeniem odnosić odpowiednio również do rekompensat z tytułu świadczenia innych usług w ogólnym interesie gospodarczym.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański
  Pełnomocnik (stały reprezentant) w kontroli skarbowej
  Formy i zakres pełnomocnictw przed organami podatkowymi i skarbowymi to zagadnienia, które od wielu lat budzą kontrowersje. Specyfika postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej dodatkowo wpływa na możliwość określenia zasad działania pełnomocnika oraz stałego reprezentanta do kontroli podatkowych. Nie daje to podatnikom należytej gwarancji właściwej reprezentacji. Może także utrudniać przeprowadzenie czynności kontrolnych przez organy kontroli skarbowej.

  Początek strony


  Jacek Brolik
  Wykonywanie nieostatecznych decyzji podatkowych
  Problematyka możliwości wykonania nieostatecznych decyzji podatkowych, w tym przede wszystkim nadawania im rygoru natychmiastowej wykonalności, jest relatywnie trudna i skomplikowana z uwagi na potrzebę ustalania treści i znaczenia obowiązujących unormowań, w których obszarze od 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zasadnicza zmiana prawna. W artykule zostały przedstawione rozważania dotyczące szeregu zagadnień, których prawidłowe zrozumienie umożliwi uzasadnioną prawnie ocenę: czy i kiedy nieostateczna decyzja podatkowa może być wykonywana i może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - dla wszczęcia i przeprowadzenia zgodnego z prawem postępowania egzekucyjnego w administracji.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201405 Miejsce wydania: Warszawa