Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014
Nr 4/2014 [276]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201404  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
 • Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zwolnienie z VAT niektórych usług edukacyjnych w 2014 r. – nowe przepisy wykonawcze i stare problemy interpretacyjne
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  NIEZGODNOŚĆ PRZEPISÓW VAT Z DYREKTYWĄ


  Adam Bartosiewicz
 • Odliczanie podatku od samochodów – niezgodności z decyzją 2013/805/UE oraz wątpliwości okresu przejściowego
 • str. 18

  PODATKI

  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
 • Praktyczne konsekwencje stosowania zwolnień niezgodnych z dyrektywą. Czy wyrok w sprawie MDDP zamyka dyskusję?
 • str. 26

  Robert Jurkiewicz
 • Subpartycypacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 34

  Krystian Szymaniak
 • Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7 /WE
 • str. 41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 62


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych
  Aktualnie widoczna jest potrzeba opracowania nowych przepisów ogólnych postępowania podatkowego. Analiza zarówno obowiązujących regulacji, jak i skonfrontowanie jej z praktyką może być przyczynkiem do dyskusji na temat kształtu przyszłego postępowania dowodowego w sprawach podatkowych i może doprowadzić do sformułowania diagnozy dotyczącej postępowania i przyszłych regulacji zapewniających właściwe standardy prawne dla prowadzonych postępowań. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie podstawowych problemów, które po latach obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) – dalej o.p., ujawniły się w praktyce orzeczniczej dotyczącej problematyki dowodowej, a które powinny zostać rozstrzygnięte właśnie na poziomie przepisów ordynacji podatkowej, a nie dopiero w procesie stosowania prawa. Zwłaszcza że potrzebę stworzenia nowej ordynacji podatkowej sygnalizuje również Ministerstwo Finansów, a kolejne propozycje zmian jej przepisów niestety nie rozwiązują wielu problemów, a mają stanowić jedynie legitymację dla dotychczasowej praktyki organów podatkowych, której prawidłowość jest kwestionowana przez sądy administracyjne.

  Początek strony


  dr Adam Bartosiewicz
  Odliczanie podatku od samochodów – niezgodności z decyzją 2013/805/UE oraz wątpliwości okresu przejściowego
  Niniejszy artykuł nie ma na celu przedstawienia zasad odliczania podatku od nabycia (importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, leasingu) pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych. Koncentruje się on wokół 2 innych problemów: po pierwsze – przedstawia potencjalne niezgodności pomiędzy nowymi przepisami krajowymi a regulacjami zawartymi w decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/805/UE) – dalej decyzja 2013/805/UE, po drugie natomiast – wskazuje na pewne trudności i wątpliwości okresu przejściowego, kiedy to na przełomie lat 2013 i 2014 oraz na początku 2014 r. nakładają się na siebie 3 systemy odliczeń podatku od samochodów.

  Początek strony


  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
  Praktyczne konsekwencje stosowania zwolnień niezgodnych z dyrektywą. Czy wyrok w sprawie MDDP zamyka dyskusję?
  Zakres czynności zwolnionych od VAT na podstawie polskich przepisów o VAT i na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) – dalej dyrektywa 2006/112, nie jest jednolity. W szczególności polskie regulacje o VAT przyznają niekiedy zwolnienie czynnościom, które powinny być obciążone VAT na podstawie regulacji unijnych. Ustanowienie i stosowanie przez państwo członkowskie zwolnień od VAT niemających odzwierciedlenia w przepisach dyrektywy 2006/112 powinno być rozpatrywane jako naruszenie tej dyrektywy. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów funkcjonowania w przepisach o VAT zwolnień od VAT niezgodnych z normami unijnymi. W tym zakresie rozważania autorów skupiają się w szczególności na dwóch kwestiach: możliwości dochodzenia odszkodowania od państwa członkowskiego oraz możliwości powoływania się bezpośrednio na przepisy unijne w celu uzyskania prawa do odliczenia. Podstawą dla niniejszych rozważań jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE), w tym orzeczenie z dnia 28 listopada 2013 r. w polskiej sprawie Minister Finansów v. MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa).

  Początek strony


  Robert Jurkiewicz
  Subpartycypacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
  W artykule została dokonana analiza nowych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) – dalej u.p.d.o.p., odnoszących się do umowy o subpartycypację. Analiza ta została poprzedzona ustaleniem charakteru prawnego subpartycypacji oraz możliwych konfi guracji podmiotowych tej czynności prawnej.

  Początek strony


  Krystian Szymaniak
  Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7/WE
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutków, jakie na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych wywoła wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie uznania spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) za spółkę kapitałową na gruncie dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału) – dalej dyrektywa 2008/7. W artykule autor przedstawił zagadnienie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych procesu przekształcenia spółki kapitałowej w SKA, prezentując także stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w powyższym zakresie. Zostało również omówione postanowienie WSA w Krakowie o zadaniu pytania prejudycjalnego), a także przedstawiono orzeczenia TSUE w przedmiotowym zakresie. Artykuł zawiera ponadto rozważania autora nad uznaniem polskiej SKA za spółkę kapitałową na gruncie dyrektywy 2008/7. Autor, dokonując analizy przepisów prawa unijnego oraz polskich regulacji, mając na uwadze hybrydalną naturę SKA, przedstawia argumenty wskazujące na zasadność uznania jej za spółkę kapitałową na podstawie przepisów dyrektywy 2008/7.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201404 Miejsce wydania: Warszawa