Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014
Nr 3/2014 [275]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201403  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Paweł Selera
 • Odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów w okresie przejściowym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Terminy na odliczenie podatku naliczonego w roku 2014 - wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 9

  PODATKI


  Grzegorz Mularczyk
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego po zmianach - wybrane aspekty praktyczne
 • str. 19

  Marta Szafarowska
 • Podstawa opodatkowania VAT według nowych zasad - wybrane aspekty
 • str. 28

  ZDANIA ODRĘBNE

  Jowita Pustuł
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
 • str. 35

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego
 • str.41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 52


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 55

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 57

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Paweł Selera
  Odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów w okresie przejściowym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
  Dnia 31 grudnia 2013 r. wygasła decyzja Rady 2010/581/UE) upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego reżimu związanego z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe. Rada UE zgodziła się jednocześnie na nową derogację w dniu 17 grudnia 2013 r.) W związku z tym, że nie było możliwe wdrożenie od 1 stycznia 2014 r. na poziomie krajowym decyzji 2013/805/UE, to automatycznie z tym dniem zaczęły obowiązywać uchwalone wcześniej art. 86a i 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) – dalej u.p.t.u.

  Początek strony


  Grzegorz Mularczyk
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego po zmianach - wybrane aspekty praktyczne
  Niniejszy artykuł stanowi kontynuację analizy zagadnień wynikających ze zmian przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., w zakresie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, które zostały poruszone w numerze lutowym Przeglądu Podatkowego. Przypomnijmy, że podstawowym i najważniejszym wnioskiem wynikającym z analizy art. 86 ust. 10 w związku z ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. było stwierdzenie, że pierwszy z tych przepisów dotyczy momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, drugi zaś wprowadza warunek, po spełnieniu którego możliwe jest zrealizowanie tego prawa. Rozróżnienie to ma daleko idące konsekwencje zarówno jeśli chodzi o wzajemną relację tych przepisów (co szczegółowo zostało przedstawione we wspomnianej wyżej pierwszej części artykułu), jak i sposób interpretacji, a przede wszystkim stosowanie w praktyce poszczególnych przepisów (instytucji prawnych) powiązanych z prawem do odliczenia podatku naliczonego. Tą drugą grupą zagadnień na wybranych przykładach chciałbym zająć się w niniejszym artykule.

  Początek strony


  Marta Szafarowska
  Podstawa opodatkowania VAT według nowych zasad - wybrane aspekty
  Jednym z obszarów objętych gruntownymi zmianami na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., są przepisy regulujące zasady ustalania podstawy opodatkowania. Zmiany te przyniosły nie tylko odejście od obrotu, jako podstawy opodatkowania VAT znanej podatnikom od 20 lat, ale także modyfikację wielu zasad stosowanych dotychczas, w tym np. zasad opodatkowania aportów. Dopiero od stycznia 2014 r. w zakresie podstawy opodatkowania można mówić o istotnej zbieżności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przepisami unijnymi, jednak należy pamiętać, iż zmiany te nie we wszystkich obszarach prawidłowo odzwierciedlają wykładnię przepisów unijnych, dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE. Dlatego też, mimo pozytywnego aspektu, jakim jest zbliżenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do prawa unijnego w zakresie podstawy opodatkowania, poszczególne przepisy nowego art. 29a u.p.t.u., w tym w szczególności dotyczące zasad jej obniżania, należy interpretować w sposób krytyczny, mając na uwadze orzecznictwo TSUE.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
  Niejednokrotnie podatnicy ponoszą nakłady inwestycyjne w celu dostosowania wynajmowanej powierzchni do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli dochodzi do rozwiązania umowy najmu pojawia się pytanie, czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym może być uznana za koszt uzyskania przychodów. O tym, że odpowiedź na to pytanie może budzić wątpliwości, świadczyć może wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2012 r.) Wyrok ten był niekorzystny dla spółki, która dokonała inwestycji w obcym środku trwałym. Sędziowie wydający ten wyrok nie byli jednak jednomyślni - do wyroku złożone zostało zdanie odrębne. Stanowisko zaprezentowane przez autora zdania odrębnego zostało podzielone w uchwale NSA, która została podjęta w dniu 25 czerwca 2012 r.)

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego
  Z przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) - dalej u.p.e.a., wynika, że podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela zawierający treść określoną w art. 27, w tym dane zobowiązanego. Pomimo że ustawa wyraźnie określa, kto jest podmiotem zobowiązanym, istnieje zamieszanie wokół tego pojęcia. W niniejszym artykule autorka przedstawia spory i dylematy, jakie istnieją na tle definicji zobowiązanego oraz jego pozycji prawnej w postępowaniu. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, kto ma status zobowiązanego oraz czy z przysługujących zobowiązanemu środków prawnych mogą korzystać inne osoby. Swoje rozważania koncentruje w szczególności na osobie małoletniej, dłużniku rzeczowym, osobie, wobec której orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów lub równowartości osiągniętej korzyści majątkowej, a także małżonku zobowiązanego podatnika. Ustalenie pozycji prawnej podmiotu, wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, oraz zakresu jego uprawnień ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż decyduje o skuteczności ochrony jego praw podmiotowych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201403 Miejsce wydania: Warszawa