Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014
Nr 2/2014 [274]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201402  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT - ułatwienia czy utrudnienia?
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - pierwsze refleksje tuż po zakończeniu obrad
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PODATKI

  Grzegorz Mularczyk
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2014 r. - rewolucja czy "oczywista oczywistość"?
 • str.18

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Zwolnienia alkoholu z opodatkowania akcyzą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. Wybrane problemy
 • str.24

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Grzegorz Góreczny
 • Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w celu egzekucji tego zobowiązania z nieruchomości
 • str. 31

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Dariusz Zalewski
 • Skuteczność zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej
 • str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 46


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 48

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 50

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 57

  Ordynacja podatkowa
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT - ułatwienia czy utrudnienia?
  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług). Zmiany te należą do jednych z najbardziej rewolucyjnych, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę, że zmienione przepisy obowiązywały przez 20 lat. Zmiany dotyczą nie tylko zasad powstawania obowiązku podatkowego dla konkretnych rodzajów usług (np. usług transportowych czy budowlanych), ale także (albo wręcz w szczególności) w odniesieniu do tych czynności, dla których obowiązek powstawał w dacie wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u.). Co ciekawe, jak pokazała praktyka, przepis szczególny (bo za taki należy uznać wskazany art. 19 ust. 4) stał się dla większości podatników zasadą ogólną w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.

  Początek strony


  Grzegorz Mularczyk
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2014 r. - rewolucja czy "oczywista oczywistość"?
  Dnia 1 stycznia 2014 r., wraz z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., dokonał się ostatni etap implementacji do polskiego porządku prawnego wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wynikającego z dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112. Wielkie słowa, ale de facto właśnie z takimi skutkami zmian wprowadzonymi ustawą zmieniającą w zakresie zasad powstawania prawa do odliczenia podatku naliczonego mamy obecnie do czynienia. Ostatni etap z jednej strony dlatego, że trudno już w tej chwili znaleźć tak fundamentalne niezgodności polskich przepisów z dyrektywą 2006/112, jak te, które zostały wyeliminowane w wyniku tej nowelizacji, z drugiej zaś większość regulacji i zasad dotyczących tego zagadnienia zostało już wcześniej wprowadzonych bądź zmienionych w wyniku spraw rozstrzyganych czy to przez polskie sądy administracyjne, czy to przez Trybunał Sprawiedliwości UE i rzadko, bo rzadko, ale również z własnej inicjatywy prawodawcy. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dopełnia obrazu całości zagadnienia, pozwalając na wyciąganie wniosków i stawianie postulatów praktyce skarbowej, których jedyną podstawą nie będą już wyłącznie zapisy dyrektywy 2006/112 czy też orzeczeń TSUE, ale przede wszystkim przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.

  Początek strony


  dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski
  Zwolnienia alkoholu z opodatkowania akcyzą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. Wybrane problemy
  Wśród przepisów dotyczących opodatkowania alkoholi akcyzą przedmiotem sporów interpretacyjnych są często te, które dotyczą zwolnień. Stosunkowo łatwe jest odnalezienie orzeczeń sądowych, w których składy orzekające przyjmują diametralnie odmienne zapatrywania odnośnie do treści norm prawnych, które można zrekonstruować na gruncie interpretowanych przepisów. Dlatego też zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na coraz to częściej pojawiające się w praktyce orzeczniczej zagadnienia.

  Początek strony


  Grzegorz Góreczny
  Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w celu egzekucji tego zobowiązania z nieruchomości
  Postępowanie egzekucyjne ma na celu doprowadzenie do przymusowego uiszczenia zobowiązania podatkowego w przypadku braku jego dobrowolnej zapłaty przez podatnika. W stanie prawnym obowiązującym do 21 listopada 2013 r. jedną z przesłanek dopuszczalności prowadzenia egzekucji była konieczność wydania decyzji ustalającej lub określającej wysokość należności pieniężnej. W przypadku decyzji deklaratoryjnych nie ma kontrowersji, gdy należność określona przez organ jest różna od zadeklarowanej przez podatnika, względnie gdy stosowna deklaracja nie została złożona. Problematyczne jest natomiast, gdy decyzja ta została wydana po upływie terminu przedawnienia, a także gdy określa ona zobowiązanie podatkowe w wysokości już zadeklarowanej przez podatnika. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., wskazują, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, przy czym brzmienie tego przepisu jest aktualnie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Po upływie terminu przedawnienia egzekucja należności jest jednakże ograniczona do przedmiotu hipoteki lub zastawu. Z kolei w zakresie dopuszczalności wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w wysokości zadeklarowanej przez podatnika Ministerstwo Finansów wydało dwa, sprzeczne ze sobą, wyjaśnienia. Również orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite w tym zakresie.

  Początek strony


  Dariusz Zalewski
  Skuteczność zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej
  Postępowanie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej niesie ze sobą istotne problemy w zakresie rozstrzygnięcia, zarówno co do możliwości uchylenia niekorzystnych dla strony skutków związanych z wydaniem takiego postanowienia w postępowaniu zażaleniowym, jak i określenia konieczności udzielenia nowego umocowania pełnomocnikowi reprezentującemu stronę w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201402 Miejsce wydania: Warszawa