Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014
Nr 1/2014 [273]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201401  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: TEMAT MIESIĄCA

Radosław Pioterczak
 • Zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Kilka refleksji na miesiąc przed IV Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  NIEZGODNOŚĆ PRZEPISÓW VAT

  Z DYREKTYWĄ


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
 • Zwolnienia z VAT dla towarów używanych
 • str. 17

  ZDANIA ODRĘBNE

  Małgorzata Militz
 • Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?
 • str. 25

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Krzysztof Radzikowski
 • Dokumentacja cen transferowych jako element postępowania podatkowego
 • str. 31

  PYTANIE PREJUDYCJALNE
  str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 42

  ORZECZNICTWO


  Wojciech Morawski
 • Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 51

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  VAT
  str. 58


  Podatek dochodowy
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Radosław Pioterczak
  Zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r.
  Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczą przede wszystkim spółek komandytowo-akcyjnych - dalej także SKA, które uzyskały podmiotowość prawnopodatkową, stając się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją tej nowelizacji jest zmiana siatki pojęć i konieczność dostosowania przepisów do nowej terminologii. Niniejszy artykuł koncentruje się na kluczowych elementach nowelizacji: zmianach dotyczących opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej wspólników, przepisach przejściowych oraz nowej siatce pojęć.

  Początek strony


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
  Zwolnienia z VAT dla towarów używanych
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu, w jakim przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., regulujące zwolnienia z VAT dostaw towarów, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do odliczenia, mogą być uznane za niezgodne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112. Autorzy analizują zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w stanie prawnym 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2013 r., jak i nowe przepisy regulujące tę kwestię, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) - dalej ustawa zmieniająca. W końcowej części artykułu autorzy zarysowują potencjalne konsekwencje niezgodności powyższych przepisów z przepisami dyrektywy 2006/112.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?
  Kontynuując cykl glos do zdań odrębnych, jakie zostały zgłoszone do wyroków sądów administracyjnych lub do uchwał wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, tym razem prezentujemy glosę do zdania odrębnego przedstawionego) do uchwały NSA z dnia 25 czerwca 2013 r.) Należy wyjaśnić, że wydana przez NSA uchwała dotyczyła stawki VAT na wykonanie świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów meblowych z materiałów wykonawcy (tzw. trwałej zabudowy meblowej) w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Początek strony


  dr Krzysztof Radzikowski
  Dokumentacja cen transferowych jako element postępowania podatkowego
  Przedmiotem artykułu jest obowiązek dokumentacyjny, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te określają jego przesłanki, treść dokumentacji oraz konsekwencje niezłożenia jej w ciągu 7 dni od doręczenia żądania organu podatkowego (50% stawka podatku od dochodów określonych na podstawie przepisów o cenach transferowych ponad kwotę zadeklarowaną przez podatnika - art. 19 ust. 4 w zw. z art. 9a ust. 4 u.p.d.o.p., art. 30d ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 4 u.p.d.o.f.)). Nie regulują natomiast: a) momentu, w którym dokumentacja powinna zostać sporządzona, b) trybu jej złożenia, c) kryteriów oceny, czy przedłożony przez podatnika dokument spełnia wymogi ustawowe oraz d) roli dowodowej przy szacowaniu dochodu w zakresie cen transferowych. Problemy te zostały poddane szczegółowej analizie z punktu widzenia struktury i celów procedur, w ramach których jest realizowany obowiązek dokumentacyjny (przede wszystkim tryb postępowania podatkowego).

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski
  Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Efektywność funkcji kontrolnej sądownictwa administracyjnego (art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych) - dalej p.u.s.a., i art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) - dalej p.p.s.a.) w zestawieniu z zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, oraz zasadą pewności prawa - wymaga, aby konsekwencją prawną stwierdzenia przez sąd administracyjny, że doszło do bezprawnego w świetle art. 239b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., nadania decyzji podatkowej organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, co spowodowało dalej bezprawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, był w danej sprawie brak przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 o.p.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201401 Miejsce wydania: Warszawa