Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2014
(POSZCZEGÓLNE NUMERY CZASOPISMA)

Kwartalnik wydawany od 1995 roku.
Wyjaśnia kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów ustaw: Prawo Działalności Gospodarczej, Prawo Bankowe, o Finansach Publicznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o Własności Przemysłowej oraz ustaw podatkowych.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6500:201404  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


PRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski
 • Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego z pierwszego półrocza 2014 r.
  - przegląd orzecznictwa
 • str. 5

  Maciej Kaliński
 • Ustalenie odszkodowania za utratę nieruchomości w wyniku decyzji administracyjnej
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.12.2013 r. (V CSK 81/13)
 • str. 16

  Marcin Dyl
 • Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego a możliwość wyłączenia członka takiego organu na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.
  - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.04.2014 r. (II GSK 320/13)
 • str. 20

  Łukasz Gasiński
 • Sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników z umową wspólników
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.05.2009 r. (III CSK 315/08)
 • str. 29

  Marek Zięba
 • Uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
  - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13)
 • str. 34

  Piotr Moskała
 • Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
  - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13)
 • str. 44

  Joanna Bodio
 • Prokurator działający na rzecz oznaczonej osoby
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.03.2012 r. (III CSK 204/11)
 • str. 58

  Marcin Margoński
 • Między Rzymem a Hagą: prawo właściwe dla roszczeń z wypadków komunikacyjnych
  - uwagi do glosy do wyroku Sądu ejonowego w Strzelcach Opolskich z 12.02.2013 r. (I C 393/10)
 • str. 64

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Karolina Sztobryn
 • Zakres przedmiotowy ochrony na podstawie dyrektywy 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych
  - przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 69

  OCHRONA KONKURENCJI

  Konrad Kohutek
 • Zachowanie formalnego podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego konkurent
  - glosa do wyroku Sądu z 12.06.2014 r. w sprawie T-286/09 Intel Corp. przeciwko Komisji
 • str. 79

  Anna Piszcz
 • Decyzja zobowiązująca w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
  - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16.07.2013 r. (VI Aca 1454/12)
 • str. 88

  PODATKI

  Mirosław Karpiuk
 • Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych
  - przegląd orzecznictwa
 • str. 95

  Stefan Babiarz
 • Przejęcie przez spadkobierców podatnika prawa do zwolnienia podatkowego (ekspektatywy)
  - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.11.2012 r. (II FSK 737/11)
 • str. 106

  Ewa Prejs
 • Prawo podatnika do pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych o koszty jego uzyskania poniesione przez spadkodawcę
  - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.10.2013 r. (II FSK 2824/11)
 • str. 114

  Jacek Drosik
 • Spółka cywilna jako podatnik podatku od nieruchomości
  - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19.11.2013 r. III SA/Po 613/13)
 • str. 121

  Grzegorz Borkowski
 • Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej - orzeczenie kwartału
 • str. 128

  Table of Contents & Abstracts str. 134
  Paweł Popardowski
  Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego z pierwszego półrocza 2014 r.
  Problematyka spółek kapitałowych od lat dominuje w wypowiedziach Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na tle ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Również analiza dorobku orzeczniczego SN z pierwszego półrocza 2014 r. wskazuje na taką tendencję. W odróżnieniu jednak od lat poprzednich, trudno w sposób jednoznaczny wskazać blok zagadnień wyróżniający się w tym obszarze problemowym. Sprawy dotyczące spółek kapitałowych rozpoznawane przez SN w pierwszym półroczu 2014 r. cechują się bowiem znacznym stopniem zróżnicowania merytorycznego. Z tej też przyczyny judykaty przedstawione w niniejszym przeglądzie odnoszą się do szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, w tym m.in. kwestii dotyczących: wynagradzania członków rady nadzorczej spółki akcyjnej z tytułu pełnionej funkcji (art. 392 § 1 k.s.h.), powierniczego nabycia udziałów w spółce z o.o., wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o., wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3-9 k.s.h.). W przeglądzie zostanie omówionych 5 orzeczeń.

  Początek strony


  Maciej Kaliński
  Ustalenie odszkodowania za utratę nieruchomości w wyniku decyzji administracyjnej
  Według metody dyferencyjnej odszkodowanie za utratę własności nieruchomości powinno uwzględniać zmianę jej przeznaczenia między dniem pozbawienia poszkodowanego prawa własności a dniem ustalania odszkodowania. Tylko według metody obiektywnej, zasadniczo nieprzyjętej w prawie polskim, prawidłowe jest branie pod uwagę wyłącznie przeznaczenia gruntu w dniu utraty własności.

  Początek strony


  Marcin Dyl
  Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego a możliwość wyłączenia członka takiego organu na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.
  Przedmiotowe orzeczenie próbuje rozstrzygnąć powstałą kolizję pomiędzy dwiema konstrukcyjnymi zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego - zasadą dwuinstancyjności i zasadą prawdy obiektywnej. Ocena nie jest prosta ze względu na głębokie przenikanie się tych zasad.

  Początek strony


  Łukasz Gasiński
  Sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników z umową wspólników
  Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) zasługuje na uwagę przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze, rozstrzygnięcie to pośrednio przemawia za tezą o dopuszczalności zawierania umów wspólników (akcjonariuszy), która to teza nadal wzbudza pewne kontrowersje w orzecznictwie. Po drugie, wyrok SN dobrze ilustruje trudność związaną z możliwością wyegzekwowania zobowiązania z umowy wspólników, a problem ten ma duże znaczenie dla praktyki obrotu.

  Początek strony


  Marek Zięba
  Uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
  Z uwagi na brak uregulowania w przepisach kodeksu spółek handlowych kwestii zaskarżania uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) pojawiły się dwa odmienne stanowiska prezentujące różne modele normatywne zaskarżania przedmiotowych uchwał. W uchwale składu 7 sędziów z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13) SN wskazał, że wyżej wymienione uchwały powinny być kwestionowane w trybie powództwa o ustalenie (art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 kodeksu cywilnego). Uchwała SN nie wyjaśnia jednak wszelkich wątpliwości związanych z zaskarżaniem przedmiotowych uchwał. Biorąc pod uwagę pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego, celowe wydaje się postulowanie uregulowania tej materii przez ustawodawcę.

  Początek strony


  Piotr Moskała
  Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
  Problematyka zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych była dotychczas przedmiotem jednej z najbardziej intensywnych i najdłużej trwających dyskusji w nauce polskiego prawa spółek. Mimo że w tej sprawie zapadły już liczne orzeczenia zarówno Sądu Najwyższego (dalej jako SN), jak i sądów powszechnych, a także poświęcono jej w doktrynie wiele uwagi, do dziś szczególnie zagadnienie charakteru prawnego skutków stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy wywołuje kontrowersje w literaturze. Pytanie prawne Pierwszego Prezesa SN stworzyło okazję, aby uchwała wydana na jego podstawie zajęła szczególne miejsce wśród dotychczasowego dorobku orzecznictwa w tym zakresie - wniosek o jej podjęcie zawierał upoważnienie do rozstrzygnięcia spornych kwestii w sposób całościowy, a nie jedynie wycinkowy jak w przypadku starszych orzeczeń. Niestety komentowana uchwała spełnia tę funkcję jedynie fragmentarycznie: w swojej drugiej tezie potwierdza harmonię między większościowym poglądem doktryny a orzecznictwem, zaś w pierwszej - ugruntowuje istniejącą między nimi rozbieżność.

  Początek strony


  Joanna Bodio
  Prokurator działający na rzecz oznaczonej osoby
  Udział prokuratora w procesie cywilnym może polegać bądź na wszczęciu postępowania (art. 55 i art. 57 kodeksu postępowania cywilnego), bądź na wstąpieniu do toczącego się już postępowania (art. 60 k.p.c.). Wszczęcie postępowania procesowego następuje przez wytoczenie jednego z dwóch rodzajów powództw: a) powództwa na rzecz określonego podmiotu (art. 55 i art. 56 k.p.c.) albo b) tzw. samodzielnego powództwa prokuratora, tzn. powództwa wytaczanego nie na rzecz oznaczonej osoby, ale przeciwko wszystkim stronom stosunku prawnego (art. 57 k.p.c.). Przy "niesamodzielnym" powództwie prokuratora należy określić przesłanki jego wytoczenia oraz relacje procesowe prokuratora do osoby, na rzecz której wytoczył powództwo.

  Początek strony


  Marcin Margoński
  Między Rzymem a Hagą: prawo właściwe dla roszczeń z wypadków komunikacyjnych
  - uwagi do glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z 12.02.2013 r. (I C 393/10)

  Sprawy odszkodowawcze związane z zagranicznymi wypadkami komunikacyjnymi stanowią jedne z częstszych postępowań sądowych wymagających orzekania przez sądy z zastosowaniem prawa obcego. W sprawach tego rodzaju wyzwaniem może się okazać nie tylko konieczność ustalenia treści i zastosowania merytorycznego prawa obcego. Problemów nastręcza niejednokrotnie już ustalenie prawa właściwego dla roszczeń odszkodowawczych osoby poszkodowanej i właściwe uzasadnienie zastosowania określonego prawa. Normy kolizyjne w tym zakresie wynikają bowiem ze złożonej mozaiki prawa unijnego i prawa konwencyjnego.

  Początek strony


  Karolina Sztobryn
  Zakres przedmiotowy ochrony na podstawie dyrektywy 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych
  - przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

  Ochrona programów komputerowych w prawie Unii Europejskiej jest zapewniona dzięki przepisom dyrektywy 2009/24/WE2 stanowiącej ujednoliconą wersję dyrektywy 91/250/EWG. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE, ochroną objęta jest każda forma wyrażenia programu komputerowego z wyłączeniem koncepcji i zasad, na których opierają się wszystkie elementy programu komputerowego, włącznie z tymi, na których opierają się ich interfejsy. Przepis ten wyznacza zakres przedmiotowy ochrony i ze względu na sposób sformułowania, a także skomplikowaną budowę programu komputerowego, w praktyce budzi dużo wątpliwości co do tego, jakie elementy programu komputerowego rzeczywiście podlegają ochronie na podstawie dyrektywy 2009/24/WE. Celem opracowania będzie zatem określenie zakresu przedmiotowego ochrony gwarantowanego dyrektywą 2009/24/WE na podstawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) oraz poglądów doktryny przedmiotu.

  Początek strony


  Konrad Kohutek
  Zachowanie formalnego podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego konkurent
  Komentowany wyrok dotyczy praktyk wykluczających spółki Intel - dominanta na rynku światowym procesorów komputerowych, które polegały (m.in.) na stosowaniu rabatów lojalnościowych oraz tzw. nagich ograniczeń. Zastosowana przez Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) metodologia oceny (zwłaszcza odnośnie do tej pierwszej kategorii zachowań) ma charakter formalistyczny, odbiegając od rozwiązań, jakie w tej materii przyjęła Komisja Europejska (dalej jako Komisja) w wytycznych dotyczących nadużyć wykluczających. Sąd zdeprecjonował również analityczne znaczenie testu równie efektywnego konkurenta, co jest podejściem niespójnym z poglądami zajętymi w najnowszej judykaturze unijnej dotyczącej oceny zachowań dominantów w świetle art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE).

  Początek strony


  Anna Piszcz
  Decyzja zobowiązująca w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
  Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy tzw. decyzji zobowiązującej wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej). Sąd Apelacyjny w Warszawie odpowiedział w nim twierdząco m.in. na pytanie, czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK - w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję - ma obowiązek informowania przedsiębiorcy będącego stroną postępowania o fakcie uprawdopodobnienia naruszenia przez niego zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W wyroku wyrażono również kontrowersyjny pogląd oparty o literalną wykładnię przepisu art. 12 ust. 1 u.o.k.i.k., zgodnie z którym brakuje podstaw do wydania decyzji zobowiązującej, w przypadku gdy strona zaniechała już stosowania praktyk ograniczających konkurencję.

  Początek strony


  Mirosław Karpiuk
  Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych
  Administracja publiczna została przez prawodawcę wyposażona w przymiot władztwa, który pozwala wierzycielowi, będącemu jednocześnie podmiotem publicznoprawnym, w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, uruchomienia postępowania, w ramach którego zastosowane zostaną środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków. Takim środkiem przymusu, który znajduje zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, jest egzekucja z rachunków bankowych. Jest to jeden z częściej stosowanych środków egzekucyjnych.

  Początek strony


  Stefan Babiarz
  Przejęcie przez spadkobierców podatnika prawa do zwolnienia podatkowego (ekspektatywy)
  Tematem glosy jest wskazanie zakresu sukcesji podatkowej spadkobierców podatnika, o której mowa w art. 97 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Chodzi w niej o odpowiedź na pytanie, czy obejmuje ona taką sytuację, w której spadkodawca poniósł wydatki na nabycie akcji, a przychód uzyskany z ich zbycia uzyskał spadkobierca. Chodzi też o kwestię dopuszczalności objęcia zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przychodu uzyskanego przez spadkobiercę ze zbycia akcji nabytych przez spadkodawcę w warunkach określonych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) stwierdził, że u spadkobiercy podlega opodatkowaniu przychód i nie jest on objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej. Glosa krytycznie ocenia to stanowisko.

  Początek strony


  Ewa Prejs
  Prawo podatnika do pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych o koszty jego uzyskania poniesione przez spadkodawcę
  Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego1 spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Dziedziczeniu podlegają także prawa i obowiązki wynikające z treści należących do spadkodawcy papierów wartościowych. W przypadku ich zbycia przez spadkobiercę powstaje pytanie: czy powstały z tego tytułu przychód podlega pomniejszeniu o koszty, które poniósł spadkodawca nabywając te papiery wartościowe? Zagadnienie to jest przedmiotem analizowanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA).

  Początek strony


  Jacek Drosik
  Spółka cywilna jako podatnik podatku od nieruchomości
  Podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna. Spółka ta obowiązana jest bez wezwania obliczyć, zadeklarować i zapłacić podatek. Wspólnicy są jedynie osobami trzecimi, którzy mogą odpowiadać subsydiarnie za zaległości podatkowe spółki, jeśli zostanie wydana w tej sprawie decyzja organu podatkowego.

  Początek strony


  Grzegorz Borkowski
  Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
  Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego (art. 14a ordynacji podatkowej) kształtują prawidłową wykładnię i ujednolicają stosowanie tego prawa przez organy podatkowe. Aby uzyskać interpretację ogólną, trzeba spełnić określone ustawą wymogi.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1233-4634 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 136
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
  Kod: KIK-6500:201404 Miejsce wydania: Warszawa