Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014
(POSZCZEGÓLNE NUMERY CZASOPISMA)

Kwartalnik wydawany od 1995 roku.
Wyjaśnia kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów ustaw: Prawo Działalności Gospodarczej, Prawo Bankowe, o Finansach Publicznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o Własności Przemysłowej oraz ustaw podatkowych.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6500:201403  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


PRAWO HANDLOWE

Marcin Trzebiatowski
 • Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej a dopuszczalność modyfikacji umowy przedwstępnej - przegląd orzecznictwa
 • str. 5

  Robert Stefanicki
 • Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG) - przegląd orzecznictwa
 • str. 26

  Marcin Piłaszewicz
 • Wątpliwości wokół doręczania przesyłek w postępowaniu sądowoadministracyjnym w obrocie zagranicznym - przegląd orzecznictwa
 • str. 34

  Krzysztof Oplustil
 • Zaskarżenie uchwały o połączeniu z powodu naruszenia przepisów proceduralnych związanych z ustaleniem i weryfikacją parytetu wymiany akcji
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2012 r. (II CSK 77/12)
 • str. 44

  Łukasz Gasiński
 • Z problematyki składania rezygnacji z funkcji w organach spółek kapitałowych oraz dopuszczalności uzupełnienia składu rady nadzorczej w drodze kooptacji
  - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29.05.2013 r. (I ACa 147/13)
 • str. 57

  Anna Kościółek
 • Przerwanie biegu przedawnienia a umorzenie postępowania na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c.
  - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.11.2013 r. (III CZP 66/13)
 • str. 63

  Alicja Sieczych
 • Czynność prawna datio in solutum jako przedmiot skargi pauliańskiej
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.04.2012 r. (III CSK 214/11)
 • str. 69

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Łukasz Żelechowski
 • "Uzasadniony powód" używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.02.2014 r. w sprawie C-65/12 Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV
 • str. 75

  Michał Bohaczewski
 • Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2013 r. w sprawie C-170/12 Peter Pinckney przeciwko KDG Mediatech AG
 • str. 89

  OCHRONA KONKURENCJI

  Konrad Kohutek
 • Rynek właściwy: kryteria wyznaczania, zjawisko asymetryczności rynków oraz znaczenie prawne w stosowaniu zakazów antymonopolowych
  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.04.2013 r. (III SK 28/12)
 • str. 103

  PODATKI

  Tomasz Kolanowski
 • Przerwa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (cz. II) - przegląd orzecznictwa
 • str. 111

  Aleksy Goettel
 • Obowiązek udokumentowania nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
  - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.04.2013 r. (II FSK 1628/11)
 • str. 121

  Maciej Wojtuń
 • Orzeczenie interpretacyjne i zakresowe Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa powstania nadpłaty
  - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.01.2014 r. (II FSK 2518/13)
 • str. 126

  Grzegorz Borkowski
 • Kwalifikacja przychodu ze zbycia nieruchomości - orzeczenie kwartału
 • str. 130

  Table of Contents & Abstracts
  str. 134
  Marcin Trzebiatowski
  Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej a dopuszczalność modyfikacji umowy przedwstępnej
  Liczne są sytuacje, w których po zawarciu umowy przedwstępnej jej strona przedkłada projekt umowy przyrzeczonej różniący się od uzgodnionego pierwowzoru. Umowa przedwstępna jest narzędziem stosowanym z reguły w kontraktach większej wagi1. Dlatego rzadko kiedy druga strona tej umowy bez zastrzeżeń zgadza się na zmiany, a przynajmniej na wszystkie z nich. Niekiedy jej reakcja jest na tyle kategoryczna, że bez jakichkolwiek dalszych negocjacji stawia od razu zarzut uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Ponieważ w tego rodzaju kontraktach gra idzie o dużą stawkę, także z punktu widzenia zastrzeganych zwyczajowo kar umownych, dochodzi wówczas do ostrych sporów sądowych. Warto zatem zapoznać się ze stanowiskiem doktryny, a zwłaszcza orzecznictwa, miarodajnym dla wskazanych sporów, w celu ustalenia szans stron takich sporów na osiągnięcie w nich - w świetle tego stanowiska - pomyślnego dla siebie rozstrzygnięcia.

  Początek strony


  Robert Stefanicki
  Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG)
  W unijnej strategii ochrony konsumenta coraz większą wagę przywiązuje się do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcą za pomocą alternatywnych, wobec sądów powszechnych, instrumentów. Jednak poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego stanowić ma wyraz rzeczywistej autonomii woli stron. Jednostronne narzucanie konsumentowi tego modelu rozstrzygania konfl iktów przez przedsiębiorcę narusza istotę arbitrażu i stanowi warunek nieuczciwy, a tym samym niewiążący słabszego uczestnika obrotu. Polubowne środki nie mogą jednak zamykać drogi do sądu gwarantowanej Konstytucją RP1 oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (dalej jako Karta lub KPP).

  Początek strony


  Marcin Piłaszewicz
  Wątpliwości wokół doręczania przesyłek w postępowaniu sądowoadministracyjnym w obrocie zagranicznym
  Zagadnienie doręczeń korespondencji sądowej jest - wbrew pozorom - jednym z najbardziej istotnych formalnych elementów procedowania, a to chociażby z uwagi na skutki prawne niepoprawnego doręczenia przesyłki. Chociaż pozornie czynność doręczania sprowadza się do "czysto technicznych" działań sądu, to niekiedy w prostych z pozoru przepisach mogą się kryć prawdziwe "pułapki" - zwykle niezamierzone przez ustawodawcę. Tylko doręczenie dokonane zgodnie ze stawianymi wymaganiami może wywołać skutki procesowe, dlatego też zachowanie odpowiedniego sposobu doręczeń, także z uwzględnieniem zastosowania wszystkich źródeł prawa, ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia możliwości ochrony praw uczestników postępowania.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil
  Zaskarżenie uchwały o połączeniu z powodu naruszenia przepisów proceduralnych związanych z ustaleniem i weryfikacją parytetu wymiany akcji
  W wyroku będącym przedmiotem glosy Sąd Najwyższy (dalej jako SN) rozstrzygnął istotny z punktu widzenia praktyki problem, czy uchybienie przepisom kodeksu spółek handlowych służącym ustaleniu prawidłowości parytetu wymiany udziałów (akcji) może uzasadniać zaskarżalność tej uchwały. Sąd Najwyższy udzielił negatywnej odpowiedzi na to pytanie, opierając się na ekstensywnej, celowościowej wykładni art. 509 § 3 k.s.h. Rozstrzygnięcie to budzi jednak wątpliwości, podobnie jak przyjęta w uzasadnieniu rozszerzająca wykładnia art. 497 § 2 k.s.h. Wyrok ten zasługuje na szczególną uwagę, dotyczy bowiem podstawowej kwestii związanej z podmiotowymi restrukturyzacjami spółek, jaką jest potrzeba znalezienia równowagi między ochroną uzasadnionych interesów zarówno ich udziałowców, jak i samych spółek zainteresowanych w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji.

  Początek strony


  Łukasz Gasiński
  Z problematyki składania rezygnacji z funkcji w organach spółek kapitałowych oraz dopuszczalności uzupełnienia składu rady nadzorczej w drodze kooptacji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zasługuje na uwagę z kilku względów. Przedmiotem analizy w niniejszej glosie będą 2 zagadnienia. Po pierwsze, w wyroku tym sąd apelacyjny odniósł się do wywołującego kontrowersje zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie zagadnienia składania rezygnacji z członkostwa w organach spółki kapitałowej. Po drugie, w uzasadnieniu do wyroku sąd apelacyjny odniósł się do możliwości wyboru członka rady w drodze kooptacji oraz funkcjonowania rady nadzorczej w niepełnym składzie.

  Początek strony


  Anna Kościółek
  Przerwanie biegu przedawnienia a umorzenie postępowania na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c.
  Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako postępowanie odrębne, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach drobnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nowe postępowanie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem wierzycieli. Dotychczas w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w ciągu 4 lat jego funkcjonowania, rozpoznano prawie 6 mln spraw, wydając ponad 5 mln nakazów zapłaty. Pomimo dużej popularności tej formy dochodzenia roszczeń, której towarzyszy rosnące doświadczenie orzecznicze wspierane licznymi wypowiedziami literatury, nie wszystkie zagadnienia związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym zostały definitywnie rozstrzygnięte. Wśród występujących na tle tego postępowania wątpliwości w praktyce, pojawił się w szczególności problem przerwania biegu przedawnienia w przypadku umorzenia postępowania na podstawie art. 50537 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

  Początek strony


  Alicja Sieczych
  Czynność prawna datio in solutum jako przedmiot skargi pauliańskiej
  Instytucja skargi pauliańskiej, choć swoimi korzeniami sięga prawa rzymskiego, okazuje się bardzo przydatnym instrumentem także w dzisiejszych warunkach gospodarczych. Stosowanie przepisów art. 527 i n. kodeksu cywilnego w praktyce wiąże się jednak z licznymi wątpliwościami, wymagającymi doprecyzowania przez doktrynę i orzecznictwo. Jeszcze do niedawna bezspornym wydawał się fakt, że czynności prawne stanowiące datio in solutum, będące jedynie surogatami świadczenia pierwotnego, mogą zostać skutecznie zaskarżone skargą pauliańską, ze względu na dobrowolność działania dłużnika, mogącą skutkować pokrzywdzeniem innych wierzycieli. Teza ta nie budziła wątpliwości dopóty, dopóki sądy powszechne nie stanęły przed koniecznością wydania wyroku w sprawie, gdzie ekonomiczna wartość świadczenia pierwotnego i świadczenia spełnionego przez dłużnika w ramach datio in solutum okazała się być identyczna. Sądy obu instancji wydały orzeczenia zgodne z ówcześnie utrwalonym poglądem. Rozpoznając skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uznał jednak za zasadne poczynić dalsze zastrzeżenia, których analiza stanowi przedmiot glosy.

  Początek strony


  Łukasz Żelechowski
  "Uzasadniony powód" używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym
  Problem prawny rozważany przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w wyroku z 6.02.2014 r. w sprawie C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV dotyczył wykładni pojęcia uzasadnionego powodu używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym, zawartego w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, którą zastąpiła obecnie obowiązująca dyrektywa 2008/95/WE. Wskazane pojęcie stanowi negatywną przesłankę wykluczającą odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego w przypadku tzw. rozszerzonej ochrony znaków renomowanych. Komentowany wyrok zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest pierwszą wypowiedzią TS, w której problem interpretacji pojęcia uzasadnionego powodu stanowił główne zagadnienie prawne. W glosie została przeprowadzona analiza oraz ocena tego wyroku. Poruszono także zagadnienie stosowania przesłanki uzasadnionego powodu w polskim porządku prawnym. Kwestia ta sprawia szczególne trudności, gdyż rzeczona przesłanka nie została wyraźnie wymieniona w przepisach ustawy z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej wdrażających dyrektywę 89/104/EWG, a obecnie dyrektywę 2008/95/WE.

  Początek strony


  Michał Bohaczewski
  Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie
  Wyrokiem z 3.10.2013 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) rozstrzygnął kwestię oceny istnienia jurysdykcji krajowej w sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych popełnione w Internecie. Ta, zgodnie z tezą orzeczenia, powinna być prowadzona na podstawie kryterium dostępności treści na terytorium państwa sądu. Powyższe rozstrzygnięcie umożliwiło TS odwołanie się do teorii deliktu złożonego, w świetle której możliwe jest rozróżnienie miejsca wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie szkody oraz miejsca urzeczywistnienia się szkody. Jako że koncepcja ta jest jednak sprzeczna z terytorialnym charakterem praw autorskich, autor w glosie próbuje znaleźć uzasadnienie dla rozstrzygnięcia wyroku bez odwoływania się do teorii deliktu złożonego.

  Początek strony


  Konrad Kohutek
  Rynek właściwy: kryteria wyznaczania, zjawisko asymetryczności rynków oraz znaczenie prawne w stosowaniu zakazów antymonopolowych
  Wyznaczenie rynku właściwego stanowi podstawowy zabieg analityczny przy dokonywaniu prawno-konkurencyjnej ewaluacji zachowań przedsiębiorców. Glosowany wyrok w obszernym zakresie odnosi się do tego zagadnienia (zwłaszcza w kontekście stosowania definicji legalnej pozycji dominującej), czym wyróżnia się na tle dotychczasowego dorobku orzeczniczego. W wyroku tym Sąd Najwyższy (dalej jako SN) po raz pierwszy - przynajmniej w sposób literalny - wskazał także na możliwość odmiennej antymonopolowej oceny zachowań przedsiębiorcy w zależności od przyjętych założeń aksjologicznych (wyróżniając podejście "stricte ekonomiczne" oraz podejście podmiotowe, tj. uwzględniające odwołanie do ochrony interesów przedsiębiorców).

  Początek strony


  Tomasz Kolanowski
  Przerwa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (cz. II)
  W poprzednim numerze "Glosy" zostały omówione praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów odnoszących się do przesłanek powodujących przerwę biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Są one zawarte w przepisach ordynacji podatkowej. W szczególności na tle jednej z nich, dotyczącej zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony, dochodzi do sporów między administracją podatkową a podatnikami. Egzekucja wszczynana jest m.in. na podstawie nieostatecznych decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Opracowanie omawia skutki uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji podatkowej dla oceny przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  Początek strony


  Aleksy Goettel
  Obowiązek udokumentowania nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
  Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia podatkowego, uregulowanego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest m.in. udokumentowanie nabycia środków pieniężnych. Istota powyższej powinności polega na wykazaniu, że nabyte środki pochodzą od darczyńcy, pozostającego względem podatnika w określonym stosunku bliskości (małżeństwa, pokrewieństwa oraz powinowactwa). Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA), opierając się na nadmiernie liberalnej interpretacji powyższego przepisu, uznał, że do zastosowania zwolnienia wystarczy jedynie udowodnienie samego faktu nabycia środków przez podatnika. Przedstawionego stanowiska judykatury nie sposób podzielić.

  Początek strony


  Maciej Wojtuń
  Orzeczenie interpretacyjne i zakresowe Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa powstania nadpłaty
  Na podstawie art. 74 ordynacji podatkowej nadpłata może powstać w wyniku zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK) konstytucyjności przepisów prawa podatkowego. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wyłonił się problem, czy orzeczeniem TK, skutkującym powstaniem nadpłaty, jest także wyrok o charakterze interpretacyjnym lub zakresowym?

  Początek strony


  Grzegorz Borkowski
  Kwalifikacja przychodu ze zbycia nieruchomości
  Jak można wymagać od podatnika, by prawidłowo określał rodzaj uzyskanego przychodu, jeżeli w orzecznictwie sądowym są prezentowane 2 odmienne stanowiska? Oto kolejna uchwała, która wyjaśnia, jak należy rozumieć kolejny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jak długo jeszcze sądy będą "okrywały", co ustawodawca miał na myśli?

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1233-4634 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 136
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
  Kod: KIK-6500:201403 Miejsce wydania: Warszawa