Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wiesław Skrzydło,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-0055;pakiet  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Rozdział pierwszy
Ustrój polityczny państwa - pojęcie i istota | str. 13


1. Pojęcie ustroju politycznego | str. 14

2. Ewolucja ustroju politycznego Polski | str. 16

Rozdział drugi
Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Polski | str. 28


1. Podstawowe wiadomości o konstytucji | str. 28

2. Szczególna treść Konstytucji | str. 31

3. Szczególna forma konstytucji | str. 33

4. Szczególna moc konstytucji | str. 38

5. Hierarchia norm konstytucyjnych | str. 39

6. Funkcje konstytucji | str. 40

Rozdział trzeci
Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 42


1. Społeczno-polityczne przesłanki zmian ustrojowych | str. 42

2. Prace nad przygotowaniem nowej konstytucji w latach 1989-1991 | str. 44

3. Prace konstytucyjne w latach 1991-1993 | str. 46

4. Prace konstytucyjne prowadzone w latach 1993-1997 | str. 48

5. Systematyka Konstytucji RP | str. 50

6. Ogólna charakterystyka Konstytucji RP | str. 52

Rozdział czwarty
Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. | str. 56

Rozdział piąty
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela | str. 78


1. Wprowadzenie | str. 78

2. Podstawowe pojęcia | str. 79

3. Zasady określające stosunki państwo a jednostka | str. 84

4. Ogólna charakterystyka wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji z 1997 r. | str. 85

5. Systematyka wolności i praw jednostki na gruncie Konstytucji | str. 88

a) zasady ogólne | str. 88

b) wolności i prawa osobiste | str. 89

c) wolności i prawa polityczne | str. 90

d) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 90

e) środki ochrony wolności i praw jednostki | str. 91

f) podstawowe obowiązki jednostki | str. 92

Rozdział szósty
Konstytucyjne podstawy systemu źródeł prawa | str. 93


1. Uwagi ogólne | str. 93

2. Konstytucja | str. 97

3. Ustawa zmieniająca Konstytucję | str. 98

4. Ustawy | str. 99

5. Problem dekretowania | str. 101

6. Umowy międzynarodowe | str. 101

7. Podustawowe akty prawne | str. 103

Rozdział siódmy
System organów państwowych | str. 106


1. Podstawowe pojęcia | str. 106

2. Czynniki decydujące o kształcie systemu organów | str. 109

3. Organy ustawodawcze | str. 112

4. Organy wykonawcze | str. 113

5. Sądy i trybunały | str. 114

6. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 115

Rozdział ósmy
Zasady prawa wyborczego | str. 116


1. Uwagi wstępne | str. 116

2. Prawo wyborcze i jego funkcje | str. 117

3. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce | str. 119

a) zasada powszechności | str. 120

b) zasada równości | str. 122

c) zasada bezpośredniości | str. 123

d) zasada tajności głosowania | str. 124

e) zasady dotyczące rozdziału mandatów | str. 124

4. Ważność wyborów | str. 127

5. Wygaśnięcie i obsadzenie mandatu w trakcie kadencji | str. 128

Rozdział dziewiąty
Sejm i Senat | str. 129


1. Struktura władzy ustawodawczej | str. 129

2. Pozycja prawno-ustrojowa Sejmu i Senatu | str. 130

3. Status prawny posła i senatora | str. 134

4. Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu | str. 137

5. Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu | str. 139

6. Kompetencje | str. 140

a) funkcja ustawodawcza | str. 141

b) funkcja kontrolna | str. 146

c) kompetencje kreacyjne | str. 152

7. Zgromadzenie Narodowe | str. 153

Rozdział dziesiąty
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 155


1. Uwagi ogólne | str. 155

2. Ustrojowa pozycja Prezydenta RP w obowiązującej Konstytucji | str. 156

3. Tryb wyboru Prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu | str. 158

4. Zasady odpowiedzialności Prezydenta | str. 160

5. Kompetencje Prezydenta | str. 161

a) kompetencje jako głowy państwa | str. 162

b) kompetencje w stosunku do Sejmu i Senatu | str. 164

c) kompetencje w stosunku do Rady Ministrów | str. 167

d) kompetencje wobec władzy sądowniczej | str. 169

e) inne kompetencje Prezydenta | str. 171

6. Akty prawne Prezydenta | str. 171

Rozdział jedenasty
Rada Ministrów i administracja rządowa | str. 173


1. Uwagi ogólne | str. 173

2. Rola ustrojowa Rady Ministrów | str. 175

3. Skład Rady Ministrów | str. 176

4. Tryb powoływania Rady Ministrów | str. 177

a) rola Prezydenta i Sejmu | str. 177

b) rola Prezesa Rady Ministrów w tworzeniu rządu | str. 180

5. Zmiany w składzie Rady Ministrów | str. 181

6. Problem odpowiedzialności Rady Ministrów | str. 181

a) odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów | str. 182

b) odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów | str. 184

7. Kompetencje Rady Ministrów | str. 184

a) wykonywanie ustaw | str. 185

b) stanowienie prawa | str. 185

c) składanie sprawozdań i informacji | str. 186

d) funkcja kierowniczo-koordynacyjna | str. 187

8. Tryb funkcjonowania Rady Ministrów | str. 187

9. Prezes Rady Ministrów | str. 188

10. Charakter prawny ministrów | str. 190

11. Administracja rządowa | str. 191

Rozdział dwunasty
Samorząd terytorialny | str. 194


1. Istota samorządu terytorialnego | str. 194

2. Zadania samorządu terytorialnego w systemie władzy | str. 195

a) gmina - jej charakter i zadania | str. 197

b) powiat | str. 198

c) województwo | str. 199

3. Sprawowanie władzy samorządowej | str. 199

a) wybory | str. 200

b) referendum | str. 202

4. Organy samorządu terytorialnego | str. 203

a) organy stanowiące samorządu terytorialnego | str. 203

b) organy wykonawcze samorządu terytorialnego | str. 204

5. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego | str. 206

6. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego | str. 206

Rozdział trzynasty
Sądy i trybunały | str. 208


1. Władza sądownicza | str. 208

2. Organy wymiaru sprawiedliwości | str. 209

a) Sąd Najwyższy | str. 210

b) sądy powszechne | str. 211

c) sądy administracyjne | str. 212

d) sądy wojskowe | str. 214

3. Konstytucyjne zasady organizacji i działania sądów | str. 215

a) zasada niezawisłości | str. 215

b) zasada instancyjności | str. 216

c) zasada udziału obywateli w działalności sądów | str. 217

d) zasada jednolitości sądów | str. 217

e) prawo do sądu | str. 217

f) zasada jawności | str. 218

g) zasada prawa do obrony | str. 218

h) zasada domniemania niewinności | str. 219

i) zasada nullum crimen sine lege | str. 219

4. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 219

5. Trybunał Konstytucyjny | str. 220

a) rola ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego | str. 221

b) zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego | str. 222

c) tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym | str. 224

d) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego | str. 225

6. Trybunał Stanu | str. 226

a) istota i zakres odpowiedzialności konstytucyjnej | str. 226

b) prawne podstawy istnienia i organizacja Trybunału Stanu | str. 228

c) tryb postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej | str. 229

Rozdział czternasty
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 231


1. Najwyższa Izba Kontroli | str. 231

a) pojęcie kontroli państwowej i jej ewolucja w Polsce | str. 231

b) ustrój i organizacja Najwyższej Izby Kontroli | str. 234

c) zakres i procedura działań kontrolnych | str. 235

2. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 236

a) geneza Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 236

b) pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 238

c) zakres i tryb działania rzecznika | str. 239

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 240

a) pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 240

b) kompetencje i tryb funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 242

Zamiast zakończenia | str. 243

Literatura | str. 245


Ukryj

Opis:

Uaktualnione, siódme już wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie m.in.:

  • zasad ustroju politycznego,
  • regulacji prawnych dotyczących organizacji, podstaw funkcjonowania i kompetencji organów władzy państwowej oraz
  • zasad i funkcji prawa wyborczego.
W najnowszym wydaniu przedstawiono m.in. zmiany wynikające z Kodeksu wyborczego oraz z nowelizacji Konstytucji RP wprowadzającej zakaz wyboru na posła lub senatora osoby skazanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i politologii, studentów studiów podyplomowych, a także przedstawicieli nauki i wszystkich zainteresowanych problematyką prawa konstytucyjnego. Będzie również pomocny działaczom politycznym, parlamentarzystom oraz dziennikarzom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4581-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0055;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów